Preslia
Copyright © Czech Botanical Society
 
 

Free PDF files are available for volumes 74–81. Starting with volume 82, Open Access PDFs are provided to all users. Other PDFs are available only to subscribers of the current volume. Please make sure that you or your home institution has a print subscription of Preslia, and contact the journal Administrative Office via botspol@natur.cuni.cz for a login name and a password. Institutional members should contact their librarian first.

Volume 93  /  Ročník 93

Preslia 93 (3) 2021

Hejda M., Sádlo J., Kutlvašr J., Petřík P., Vítková M., Vojík M., Pyšek P. & Pergl J.
Impact of invasive and native dominants on species richness and diversity of plant communities
Vliv invazních a původních dominant na druhovou bohatost a diverzitu rostlinných společenstev
Preslia 93: 181–201, 2021. ‌ ‌ Article published online: 23 Jul 2021. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2021.181
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Hájek M., Hájková P., Goia I., Dítě D. & Plášek V.
Variability and classification of Carpathian calcium-rich fens: breaking the state borders
Variabilita a klasifikace karpatských vápnitých slatinišť: boření státních hranic
Preslia 93: 203–235, 2021. ‌ ‌ Article published online: 23 Jul 2021. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2021.203
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Čuda J., Skálová H., Meyerson L. A. & Pyšek P.
Regeneration of Phragmites australis from rhizome and culm fragments: an experimental test of environmental effects, population origin and invasion status
Regenerace Phragmites australis z úlomků oddenků a stébel – test vlivu prostředí, geografického původu populace a invazního statutu
Preslia 93: 237–254, 2021. ‌ ‌ Article published online: 23 Jul 2021. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2021.237
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Kaplan Z., Danihelka J., Dřevojan P., Řepka R., Koutecký P., Grulich V. & Wild J.
Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 10
Rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Část 10
Preslia 93: 255–304, 2021. ‌ ‌ Article published online: 23 Jul 2021. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2021.255
AbstractOpen Access PDF (high resolution)Open Access PDF (medium resolution)Electronic appendix


 

Preslia 93 (2) 2021

Hegedüšová K., Žarnovičan H., Kanka R., Šuvada R., Kollár J., Galvánek D. & Roleček J.
Thermophilous oak forests in Slovakia: vegetation classification and an expert system
Teplomilné doubravy na Slovensku: klasifikace vegetace a expertní systém
Preslia 93: 89–123, 2021. ‌ ‌ Article published online: 5 May 2021. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2021.089
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Cieślak E., Cieślak J. & Ronikier M.
Phylogeographical structure of a narrow endemic plant in an isolated high-mountain range: the case of Cochlearia tatrae in the Tatra Mts (Western Carpathians)
Fylogeografická struktura endemického druhu v izolovaném vysokém pohoří: Cochlearia tatrae v Tatrách (Západní Karpaty)
Preslia 93: 125–148, 2021. ‌ ‌ Article published online: 5 May 2021. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2021.125
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Stojanova B., Münzbergová Z. & Pánková H.
Inbreeding depression and heterosis vary in space and time in the serpentinophyte perennial Minuartia smejkalii
Inbrední deprese a heterózní efekt u hadcové vytrvalé rostliny Minuartia smejkalii se liší v prostoru a čase
Preslia 93: 149–168, 2021. ‌ ‌ Article published online: 5 May 2021. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2021.149
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Prach K., Vítovcová K., Řehounková K. & Královec J.
Three decades of vegetation changes in a submontane grassland after the cessation of intensive fertilization
Tři desetiletí sledování změn luční vegetace po ukončení intenzivního hnojení
Preslia 93: 169–179, 2021. ‌ ‌ Article published online: 5 May 2021. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2021.169
AbstractOpen Access PDF


 

Preslia 93 (1) 2021

Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z., Wild J., Holubová D., Novotný P., Řezníčková M., Rohn M., Dřevojan P., Grulich V., Klimešová J., Lepš J., Lososová Z., Pergl J., Sádlo J., Šmarda P., Štěpánková P., Tichý L., Axmanová I., Bartušková A., Blažek P., Chrtek J. Jr., Fischer F. M., Guo W.-Y., Herben T., Janovský Z., Konečná M., Kühn I., Moravcová L., Petřík P., Pierce S., Prach K., Prokešová H., Štech M., Těšitel J., Těšitelová T., Večeřa M., Zelený D. & Pyšek P.
Pladias Database of the Czech Flora and Vegetation
Pladias – databáze české flóry a vegetace
Preslia 93: 1–87, 2021. ‌ ‌ Article published online: 11 Feb 2021. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2021.001
AbstractOpen Access PDF (high resolution)Open Access PDF (medium resolution)Electronic appendix


 

Volume 92  /  Ročník 92

Preslia 92 (4) 2020

Tichý L., Řehounková K., Vítovcová K. & Prach K.
Central-European vegetation types and their optima along successional gradient
Optima středoevropských typů vegetace na sukcesním gradientu
Preslia 92: 341–352, 2020. ‌ ‌ Article published online: 8 Dec 2020. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2020.341
AbstractOpen Access PDF

Vojík M., Sádlo J., Petřík P., Pyšek P., Man M. & Pergl J.
Two faces of parks: sources of invasion and habitat for threatened native plants
Dvě tváře parků: zdroje invazí a biotop pro ohrožené druhy
Preslia 92: 353–373, 2020. ‌ ‌ Article published online: 8 Dec 2020. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2020.353
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Takács A., Zsólyomi T., Molnár V. A., Jordán S., Sennikov A. N., Vincze O. & Sramkó G.
Evidence of hybridization between Galatella villosa and G. linosyris, and a taxonomic reappraisal of the hybrid G. ×subvillosa
Důkaz hybridizace mezi Galatella villosa a G. linosyris, a taxonomické přehodnocení křížence G. ×subvillosa
Preslia 92: 375–390, 2020. ‌ ‌ Article published online: 8 Dec 2020. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2020.375
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Urfus T., Vít P., Urfusová R. & Krahulec F.
Morphology mirrors ploidy and reproductive modes in Pilosella officinarum
Morfologie odráží ploidní úroveň a reprodukční způsoby druhu Pilosella officinarum
Preslia 92: 391–402, 2020. ‌ ‌ Article published online: 8 Dec 2020. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2020.391
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Doležal J., Krahulcová A., Urfus T. & Krahulec F.
Residual sexuality of the apomict Pilosella rubra under natural conditions in the Krkonoše Mts
Zbytková sexualita apomiktického druhu Pilosella rubra v modelové populaci v Krkonoších
Preslia 92: 403–428, 2020. ‌ ‌ Article published online: 8 Dec 2020. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2020.403
AbstractPDF


 

Preslia 92 (3) 2020

Zukal D., Novák P., Duchoň M., Blanár D. & Chytrý M.
Calcicolous rock-outcrop lime forests of east-central Europe
Vápnomilné skalní lipiny východní části střední Evropy
Preslia 92: 191–211, 2020. ‌ ‌ Article published online: 14 Sep 2020. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2020.191
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Reich D., Wrbka T., Plutzar C. & Greimler J.
The effect of land-use change on the distribution of Gentianella austriaca and G. praecox in Austria
Vliv změn ve využívání krajiny na rozšíření Gentianella austriaca a G. praecox v Rakousku
Preslia 92: 213–234, 2020. ‌ ‌ Article published online: 14 Sep 2020. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2020.213
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Krzewicka B., Matura N., Adamska E. & Osyczka P.
Species composition of freshwater lichens in temperate mountain streams: the effect of site, habitat and local spatial isolation
Druhové složení lišejníků v temperátních horských potocích: vliv lokality, stanoviště a prostorové izolace
Preslia 92: 235–254, 2020. ‌ ‌ Article published online: 14 Sep 2020. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2020.235
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Kaplan Z., Danihelka J., Ekrt L., Štech M., Řepka R., Chrtek J. Jr., Grulich V., Rotreklová O., Dřevojan P., Šumberová K. & Wild J.
Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 9
Rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Část 9
Preslia 92: 255–340, 2020. ‌ ‌ Article published online: 14 Sep 2020. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2020.255
AbstractOpen Access PDF (high resolution)Open Access PDF (medium resolution)Electronic appendix


 

Preslia 92 (2) 2020

Roleček J., Svitavská Svobodová H., Jamrichová E., Dudová L., Hájková P., Kletetschka G., Kuneš P. & Abraham V.
Conservation targets from the perspective of a palaeoecological reconstruction: the case study of Dářko peat bog in the Czech Republic
Paleoekologická rekonstrukce vývoje rašeliniště Dářko a její vztah k cílům ochrany přírody
Preslia 92: 87–114, 2020. ‌ ‌ Article published online: 29 Jun 2020. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2020.087
AbstractOpen Access PDF

Wiezik M., Petr L., Jankovská V., Hájková P., Jamrichová E., Hrivnák R., Korená Hillayová M., Jarčuška B., Máliš F. & Hájek M.
Western-Carpathian mountain spruce woodlands at their southern margin: natural or anthropogenic origin?
Jsou horské smrkové lesy na své jižní hranici v Západních Karpatech původní nebo antropogenně podmíněné?
Preslia 92: 115–135, 2020. ‌ ‌ Article published online: 29 Jun 2020. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2020.115
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Píšová S. & Fér T.
Intraspecific differentiation of Sparganium erectum in the Czech Republic: molecular, genome size and morphometric analysis
Vnitrodruhová diferenciace Sparganium erectum v České republice: molekulární a morfometrické analýzy a stanovení velikosti genomu
Preslia 92: 137–165, 2020. ‌ ‌ Article published online: 29 Jun 2020. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2020.137
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Krahulec F., Krahulcová A., Urfus T. & Doležal J.
Populations of Pilosella species in ruderal habitats in the city of Prague: consequences of the spread of P. aurantiaca and P. rothiana
Populace druhů rodu Pilosella na ruderálních stanovištích v Praze: následky expanze P. aurantiaca a P. rothiana
Preslia 92: 167–190, 2020. ‌ ‌ Article published online: 29 Jun 2020. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2020.167
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix


 

Preslia 92 (1) 2020

Novák P., Willner W., Zukal D., Kollár J., Roleček J., Świerkosz K., Ewald J., Wohlgemuth T., Csiky J., Onyshchenko V. & Chytrý M.
Oak-hornbeam forests of central Europe: a formalized classification and syntaxonomic revision
Dubohabřiny střední Evropy: formalizovaná klasifikace a syntaxonomická revize
Preslia 92: 1–34, 2020. ‌ ‌ Article published online: 12 Mar 2020. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2020.001
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Fajmonová Z., Hájková P. & Hájek M.
Soil moisture and a legacy of prehistoric human activities have contributed to the extraordinary plant species diversity of grasslands in the White Carpathians
Půdní vlhkost a prehistorická činnost člověka v krajině přispěly k neobvyklé druhové diverzitě trávníků v Bílých Karpatech
Preslia 92: 35–56, 2020. ‌ ‌ Article published online: 12 Mar 2020. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2020.035
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Manukjanová A., Košnar J. & Kučera J.
Genetic variation in two cryptic species of the rare fen moss Hamatocaulis vernicosus in the Czech Republic
Genetická variabilita dvou kryptických druhů vzácného slatiništního mechu Hamatocaulis vernicosus v České republice
Preslia 92: 57–72, 2020. ‌ ‌ Article published online: 12 Mar 2020. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2020.057
AbstractPDFElectronic appendix

Lukács B. A., Molnár V. A., Mészáros A., Lovas-Kiss Á., Vincze O., Süveges K., Fekete R. & Mesterházy A.
The decline and recovery of populations of Potamogeton coloratus in Hungary
Ústup a obnova populací Potamogeton coloratus v Maďarsku
Preslia 92: 73–86, 2020. ‌ ‌ Article published online: 12 Mar 2020. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2020.073
AbstractOpen Access PDF


 

Volume 91  /  Ročník 91

Preslia 91 (4) 2019

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Koutecký P., Ekrt L., Řepka R., Štěpánková J., Jelínek B., Grulich V., Prančl J. & Wild J.
Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 8
Rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Část 8
Preslia 91: 257–368, 2019. ‌ ‌ Article published online: 6 Dec 2019. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2019.257
AbstractOpen Access PDF (high resolution)Open Access PDF (medium resolution)Electronic appendix

Pinke G., Kolejanisz T., Vér A., Nagy K., Milics G., Schlögl G., Bede-Fazekas Á., Botta-Dukát Z. & Czúcz B.
Drivers of Ambrosia artemisiifolia abundance in arable fields along the Austrian-Hungarian border
Faktory určující abundanci Ambrosia artemisiifolia na polích podél rakousko-maďarských hranic
Preslia 91: 369–389, 2019. ‌ ‌ Article published online: 6 Dec 2019. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2019.369
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Lepší M., Lepší P., Koutecký P., Lučanová M., Koutecká E. & Kaplan Z.
Stellaria ruderalis, a new species in the Stellaria media group from central Europe
Stellaria ruderalis, nový druh z okruhu Stellaria media ze střední Evropy
Preslia 91: 391–420, 2019. ‌ ‌ Article published online: 6 Dec 2019. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2019.391
AbstractOpen Access PDF


 

Preslia 91 (3) 2019

Popelka O., Trávníček B., Šiková P., Jandová M. & Duchoslav M.
Natural hybridization between diploid Ficaria calthifolia and tetraploid Ficaria verna subsp. verna in central Europe: evidence from morphology, ecology and life-history traits
Přirozená hybridizace mezi diploidní Ficaria calthifolia a tetraploidní Ficaria verna subsp. verna zjištěná na základě studia morfologie, ekologie a životní historie
Preslia 91: 179–212, 2019. ‌ ‌ Article published online: 4 Oct 2019. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2019.179
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Kirschner J., Štěpánek J., Vašut R. J. & Zámečník J.
New species of Taraxacum native to central Europe
Nové indigenní druhy rodu Taraxacum ze střední Evropy
Preslia 91: 213–230, 2019. ‌ ‌ Article published online: 4 Oct 2019. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2019.213
AbstractPDF

Király G., Trávníček B. & Žíla V.
Taxonomic revision of Rubus ser. Sylvatici in the Pannonian Basin and adjacent regions
Taxonomická revize ostružiníků Rubus ser. Sylvatici v Panonské nížině a přilehlých územích
Preslia 91: 231–255, 2019. ‌ ‌ Article published online: 4 Oct 2019. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2019.231
AbstractPDFElectronic appendix


 

Preslia 91 (2) 2019

Zelený D. & Chytrý M.
Ecological Specialization Indices for species of the Czech flora
Indexy ekologické specializace pro druhy české flóry
Preslia 91: 93–116, 2019. ‌ ‌ Article published online: 20 Jun 2019. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2019.093
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Šmarda P., Knápek O., Březinová A., Horová L., Grulich V., Danihelka J., Veselý P., Šmerda J., Rotreklová O. & Bureš P.
Genome sizes and genomic guanine+cytosine (GC) contents of the Czech vascular flora with new estimates for 1700 species
Velikost genomu a genomický obsah guaninu a cytosinu (GC) českých cévnatých rostlin s novými měřeními pro 1700 druhů
Preslia 91: 117–142, 2019. ‌ ‌ Article published online: 20 Jun 2019. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2019.117
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Silbernagl L. & Schönswetter P.
Genetically divergent cytotypes of Vaccinium uliginosum co-occurring in the central Eastern Alps can be distinguished based on the morphology of their flowers
Geneticky divergentní cytotypy Vaccinium uliginosum ze střední části Východních Alp se liší morfologií květů
Preslia 91: 143–159, 2019. ‌ ‌ Article published online: 20 Jun 2019. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2019.143
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Koopman J., Kalinowski P., Stech M. & Więcław H.
Carex ×kneuckeri, a hybrid new for central Europe and neotypification of this name
Carex ×kneuckeri, nový hybrid pro střední Evropu a neotypifikace jeho jména
Preslia 91: 161–177, 2019. ‌ ‌ Article published online: 20 Jun 2019. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2019.161
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix


 

Preslia 91 (1) 2019

Wild J., Kaplan Z., Danihelka J., Petřík P., Chytrý M., Novotný P., Rohn M., Šulc V., Brůna J., Chobot K., Ekrt L., Holubová D., Knollová I., Kocián P., Štech M., Štěpánek J. & Zouhar V.
Plant distribution data for the Czech Republic integrated in the Pladias database
Údaje o rozšíření cévnatých rostlin v České republice integrované v databázi Pladias
Preslia 91: 1–24, 2019. ‌ ‌ Article published online: 11 Feb 2019. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2019.001
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Willner W., Roleček J., Korolyuk A., Dengler J., Chytrý M., Janišová M., Lengyel A., Aćić S., Becker T., Ćuk M., Demina O., Jandt U., Kącki Z., Kuzemko A., Kropf M., Lebedeva M., Semenishchenkov Y., Šilc U., Stančić Z., Staudinger M., Vassilev K. & Yamalov S.
Formalized classification of semi-dry grasslands in central and eastern Europe
Formalizovaná klasifikace širokolistých suchých trávníků střední a východní Evropy
Preslia 91: 25–49, 2019. ‌ ‌ Article published online: 11 Feb 2019. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2019.025
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Pyšek P., Skálová H., Čuda J., Guo W.-Y., Doležal J., Kauzál O., Lambertini C., Pyšková K., Brix H. & Meyerson L. A.
Physiology of a plant invasion: biomass production, growth and tissue chemistry of invasive and native Phragmites australis populations
Fyziologie rostlinných invazí: produkce biomasy, růst a chemismus pletiv invazních a původních populací Phragmites australis
Preslia 91: 51–75, 2019. ‌ ‌ Article published online: 11 Feb 2019. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2019.051
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Janečková P., Janeček Š., Bartoš M. & Hrázský Z.
Reproductive system of the critically endangered taxon Gentianella praecox subsp. bohemica
Reprodukční systém kriticky ohroženého taxonu Gentianella praecox subsp. bohemica
Preslia 91: 77–92, 2019. ‌ ‌ Article published online: 11 Feb 2019. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2019.077
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix


 

Volume 90  /  Ročník 90

Preslia 90 (4) 2018

Michálková E., Šmerda J., Knoll A. & Bureš P.
Cirsium ×sudae: a new interspecific hybrid between rare Alpine thistles
Cirsium ×sudae – nový mezidruhový kříženec vzácných alpských pcháčů
Preslia 90: 347–365, 2018. ‌ ‌ Article published online: 19 Dec 2018. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2018.347
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Hájková P., Štechová T., Šoltés R., Šmerdová E., Plesková Z., Dítě D., Bradáčová J., Mútňanová M., Singh P. & Hájek M.
Using a new database of plant macrofossils of the Czech and Slovak Republics to compare past and present distribution of hypothetically relict fen mosses
Využití nové makrozbytkové databáze k porovnání současného a dávného rozšíření druhů mechorostů, považovaných za glaciální relikty
Preslia 90: 367–386, 2018. ‌ ‌ Article published online: 19 Dec 2018. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2018.367
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Trávníček B., Lepší M., Lepší P. & Žíla V.
Taxonomy of Rubus ser. Radula in the Czech Republic
Taxonomie série Radula rodu Rubus v České republice
Preslia 90: 387–424, 2018. ‌ ‌ Article published online: 19 Dec 2018. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2018.387
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Prančl J., Ducháček M., Ekrt L., Kirschner J., Brabec J., Zázvorka J., Trávníček B., Dřevojan P., Šumberová K., Kocián P., Wild J. & Petřík P.
Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 7
Rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Část 7
Preslia 90: 425–531, 2018. ‌ ‌ Article published online: 19 Dec 2018. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2018.425
AbstractOpen Access PDF (high resolution)Open Access PDF (medium resolution)Electronic appendix


 

Preslia 90 (3) 2018

Pokorná A., Kočár P., Novák J., Šálková T., Žáčková P., Komárková V., Vaněček Z. & Sádlo J.
Ancient and Early Medieval man-made habitats in the Czech Republic: colonization history and vegetation changes
Synantropní biotopy v pravěku a raném středověku České republiky: kolonizační historie a změny vegetace
Preslia 90: 171–193, 2018. ‌ ‌ Article published online: 24 Aug 2018. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2018.171
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Prančl J., Koutecký P., Trávníček P., Jarolímová V., Lučanová M., Koutecká E. & Kaplan Z.
Cytotype variation, cryptic diversity and hybridization in Ranunculus sect. Batrachium revealed by flow cytometry and chromosome numbers
Cytotypová variabilita, kryptická diverzita a hybridizace u lakušníků (Ranunculus sect. Batrachium) odhalená pomocí cytometrických a karyologických analýz
Preslia 90: 195–223, 2018. ‌ ‌ Article published online: 24 Aug 2018. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2018.195
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Moravcová L., Pyšek P., Krinke L., Müllerová J., Perglová I. & Pergl J.
Long-term survival in soil of seed of the invasive herbaceous plant Heracleum mantegazzianum
Dlouhodobé přežívání semen invazního druhu Heracleum mantegazzianum v půdě
Preslia 90: 225–234, 2018. ‌ ‌ Article published online: 24 Aug 2018. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2018.225
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Kaplan Z., Koutecký P., Danihelka J., Šumberová K., Ducháček M., Štěpánková J., Ekrt L., Grulich V., Řepka R., Kubát K., Mráz P., Wild J. & Brůna J.
Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 6
Rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Část 6
Preslia 90: 235–346, 2018. ‌ ‌ Article published online: 24 Aug 2018. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2018.235
AbstractOpen Access PDF (high resolution)Open Access PDF (medium resolution)Electronic appendix


 

Preslia 90 (2) 2018

Chytrý M., Tichý L., Dřevojan P., Sádlo J. & Zelený D.
Ellenberg-type indicator values for the Czech flora
Ellenbergovské indikační hodnoty pro českou flóru
Preslia 90: 83–103, 2018. ‌ ‌ Article published online: 9 May 2018. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2018.083
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Bureš P., Šmerda J., Michálková E., Šmarda P., Knoll A. & Vavrinec M.
Cirsium greimleri: a new species of thistle endemic to the Eastern Alps and Dinarides
Cirsium greimleri – nový endemický druh pcháče pro východní Alpy a Dinárské hory
Preslia 90: 105–134, 2018. ‌ ‌ Article published online: 9 May 2018. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2018.105
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Zalewska-Gałosz J., Kaplan Z. & Kwolek D.
Reinterpretation of Potamogeton ×nerviger: solving a taxonomic puzzle after two centuries
Identita Potamogeton ×nerviger rozluštěna dvě století od jeho objevu
Preslia 90: 135–149, 2018. ‌ ‌ Article published online: 9 May 2018. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2018.135
AbstractOpen Access PDF

Mühlsteinová R., Hauer T., De Ley P. & Pietrasiak N.
Seeking the true Oscillatoria: a quest for a reliable phylogenetic and taxonomic reference point
Hledání fylogenetického a taxonomického referenčního bodu pro rod Oscillatoria
Preslia 90: 151–169, 2018. ‌ ‌ Article published online: 9 May 2018. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2018.151
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix


 

Preslia 90 (1) 2018

Sádlo J., Chytrý M., Pergl J. & Pyšek P.
Plant dispersal strategies: a new classification based on the multiple dispersal modes of individual species
Strategie šíření rostlin: nová klasifikace založená na existenci více způsobů šíření u téhož druhu
Preslia 90: 1–22, 2018. ‌ ‌ Article published online: 21 Mar 2018. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2018.001
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Fekete R., Mesterházy A., Valkó O. & Molnár V. A.
A hitchhiker from the beach: the spread of the maritime halophyte Cochlearia danica along salted continental roads
Šíření přímořského halofytního druhu Cochlearia danica podél solených silnic
Preslia 90: 23–37, 2018. ‌ ‌ Article published online: 21 Mar 2018. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2018.023
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Urbaniak J., Kwiatkowski P. & Ronikier M.
Postglacial history and current population genetic diversity of a central-European forest plant Hacquetia epipactis
Postglaciální šíření a současná genetická diverzita populací středoevropské lesní byliny Hacquetia epipactis
Preslia 90: 39–57, 2018. ‌ ‌ Article published online: 21 Mar 2018. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2018.039
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Mang T., Essl F., Moser D. & Dullinger S.
Climate warming drives invasion history of Ambrosia artemisiifolia in central Europe
Oteplování ovliňuje invazi Ambrosia artemisiifolia ve střední Evropě
Preslia 90: 59–81, 2018. ‌ ‌ Article published online: 21 Mar 2018. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2018.059
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix


 

Volume 89  /  Ročník 89

Preslia 89 (4) 2017

Regele D., Grünebach M., Erschbamer B. & Schönswetter P.
Do ploidy level, morphology, habitat and genetic relationships in Alpine Vaccinium uliginosum allow for the discrimination of two entities?
Lze na základě ploidie, morfologie, stanovištních nároků a genetických vztahů mezi alpskými populacemi Vaccinium uliginosum odlišit dva taxony?
Preslia 89: 291–308, 2017. ‌ ‌ Article published online: 8 Dec 2017. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2017.291
AbstractOpen Access PDF

Király G., Sochor M. & Trávníček B.
Reopening an old chapter: a revised taxonomic and evolutionary concept of the Rubus montanus group
Znovuotevření staré kapitoly: revize taxonomického a evolučního konceptu okruhu Rubus montanus
Preslia 89: 309–331, 2017. ‌ ‌ Article published online: 8 Dec 2017. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2017.309
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Kaplan Z., Danihelka J., Šumberová K., Chrtek J. Jr., Rotreklová O., Ekrt L., Štěpánková J., Taraška V., Trávníček B., Prančl J., Ducháček M., Hroneš M., Kobrlová L., Horák D. & Wild J.
Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 5
Rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Část 5
Preslia 89: 333–439, 2017. ‌ ‌ Article published online: 8 Dec 2017. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2017.333
AbstractOpen Access PDF (high resolution)Open Access PDF (medium resolution)Electronic appendix


 

Preslia 89 (3) 2017

Pyšek P., Pergl J., Essl F., Lenzner B., Dawson W., Kreft H., Weigelt P., Winter M., Kartesz J., Nishino M., Antonova L. A., Barcelona J. F., Cabezas F. J., Cárdenas D., Cárdenas-Toro J., Castańo N., Chacón E., Chatelain C., Dullinger S., Ebel A. L., Figueiredo E., Fuentes N., Genovesi P., Groom Q. J., Henderson L., Inderjit, Kupriyanov A., Masciadri S., Maurel N., Meerman J., Morozova O., Moser D., Nickrent D., Nowak P.M., Pagad S., Patzelt A., Pelser P. B., Seebens H., Shu W., Thomas J., Velayos M., Weber E., Wieringa J. J., Baptiste M. P. & van Kleunen M.
Naturalized alien flora of the world: species diversity, taxonomic and phylogenetic patterns, geographic distribution and global hotspots of plant invasion
Naturalizovaná nepůvodní flóra světa: druhová diverzita, taxonomické a fylogenetické složení, geografické zákonitosti a globální ohniska rostlinných invazí
Preslia 89: 203–274, 2017. ‌ ‌ Article published online: 12 Jul 2017. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2017.203
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Feulner M., Weig A., Paule J., Gregor T., Schott L. F. & Aas G.
Genetic variability and morphology of tri- and tetraploid members of the Sorbus aria complex in northern Bavaria
Genetická variabilita amorfologie triploidů a tetraploidů z komplexu Sorbus aria v severním Bavorsku
Preslia 89: 275–290, 2017. ‌ ‌ Article published online: 12 Jul 2017. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2017.275
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix


 

Preslia 89 (2) 2017

Prach K., Tichý L., Vítovcová K. & Řehounková K.
Participation of the Czech flora in succession at disturbed sites: quantifying species’ colonization ability
Účast druhů české flóry v sukcesi – kvantifikace kolonizační schopnosti druhů
Preslia 89: 87–100, 2017. ‌ ‌ Article published online: 13 Jun 2017. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2017.087
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Mikulášková E., Veleba A., Šmerda J., Knoll A. & Hájek M.
Microsatellite variation in three calcium-tolerant species of peat moss detected specific genotypes of Sphagnum warnstorfii on magnesium-rich bedrock
Variabilita mikrosatelitů tří druhů kalcitolerantních rašeliníků odhalila specifické genotypy Sphagnum warnstorfii rostoucí na hořčíkem bohatých podkladech
Preslia 89: 101–114, 2017. ‌ ‌ Article published online: 13 Jun 2017. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2017.101
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Kaplan Z., Danihelka J., Koutecký P., Šumberová K., Ekrt L., Grulich V., Řepka R., Hroudová Z., Štěpánková J., Dvořák V., Dančák M., Dřevojan P. & Wild J.
Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 4
Rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Část 4
Preslia 89: 115–201, 2017. ‌ ‌ Article published online: 13 Jun 2017. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2017.115
AbstractOpen Access PDF (high resolution)Open Access PDF (medium resolution)Electronic appendix


 

Preslia 89 (1) 2017

Skálová H., Guo W.-Y., Wild J. & Pyšek P.
Ambrosia artemisiifolia in the Czech Republic: history of invasion, current distribution and prediction of future spread
Ambrosia artemisiifolia v České republice & historie invaze, současné rozšíření a predikce dalšího šíření
Preslia 89: 1–16, 2017. ‌ ‌ Article published online: 21 Feb 2017. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2017.001
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Píšová S., Hroudová Z., Chumová Z. & Fér T.
Ecological hybrid speciation in central-European species of Bolboschoenus: genetic and morphological evaluation
Ekologická hybridní speciace středoevropských kamyšníků (Bolboschoenus) – genetické a morfologické zhodnocení
Preslia 89: 17–39, 2017. ‌ ‌ Article published online: 21 Feb 2017. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2017.017
AbstractOpen Access PDF

Bressler S., Klatte-Asselmeyer V., Fischer A., Paule J. & Dobeš C.
Variation in genome size in the Valeriana officinalis complex resulting from multiple chromosomal evolutionary processes
Variabilita ve velikosti genomu Valeriana officinalis jako výsledek mnohočetných evolučních procesů
Preslia 89: 41–61, 2017. ‌ ‌ Article published online: 21 Feb 2017. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2017.041
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Fačkovcová Z., Senko D., Svitok M. & Guttová A.
Ecological niche conservatism shapes the distributions of lichens: geographical segregation does not reflect ecological differentiation
Ekologický konzervatismus nik určuje rozšíření lišejníků – geografická segregace neodpovídá ekologické diferenciaci
Preslia 89: 63–85, 2017. ‌ ‌ Article published online: 21 Feb 2017. ‌ ‌ DOI: 10.23855/preslia.2017.063
AbstractPDFElectronic appendix


 

Volume 88  /  Ročník 88

Preslia 88 (4) 2016

Abraham V., Kuneš P., Petr L., Svitavská Svobodová H., Kozáková R., Jamrichová E., Švarcová M. G. & Pokorný P.
A pollen-based quantitative reconstruction of the Holocene vegetation updates a perspective on the natural vegetation in the Czech Republic and Slovakia
Kvantitativní rekonstrukce holocenní vegetace na základě pylových analýz aktualizuje pohled na přirozenou vegetaci v České republice a na Slovensku
Preslia 88: 409–434, 2016. ‌ Article published online: 1 Dec 2016
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Ujházyová M., Ujházy K., Chytrý M., Willner W., Čiliak M., Máliš F. & Slezák M.
Diversity of beech forest vegetation in the Eastern Alps, Bohemian Massif and the Western Carpathians
Diverzita vegetace bučin ve Východních Alpách, Českém masivu a Západních Karpatech
Preslia 88: 435–457, 2016. ‌ Article published online: 1 Dec 2016
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Kaplan Z., Danihelka J., Lepší M., Lepší P., Ekrt L., Chrtek J. Jr., Kocián J., Prančl J., Kobrlová L., Hroneš M. & Šulc V.
Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 3
Rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Část 3
Preslia 88: 459–544, 2016. ‌ Article published online: 1 Dec 2016
AbstractOpen Access PDF (high resolution)Open Access PDF (medium resolution)Electronic appendix


 

Preslia 88 (3) 2016

Doležal J., Lehečková E., Sohar K. & Altman J.
Oak decline induced by mistletoe, competition and climate change: a case study from central Europe
Vliv ochmetu, kompetice a klimatických změn na růst a odumíraní dubů: případová studie ze střední Evropy
Preslia 88: 323–346, 2016. ‌ Article published online: 14 Sep 2016
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Šmilauerová M. & Šmilauer P.
Functional groups affect seedling survival both through a negative soil feedback and changes in abiotic conditions
Funkční skupiny ovlivňují přežívání semenáčků prostřednictvím negativní půdní zpětné vazby i změnami abiotických podmínek
Preslia 88: 347–368, 2016. ‌ Article published online: 14 Sep 2016
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Frajman B., Graniszewska M. & Schönswetter P.
Evolutionary patterns and morphological diversification within the European members of the Euphorbia illirica (E. villosa) group: one or several species?
Evoluce a morfologická diferenciace evropských zástupců okruhu Euphorbia illirica (E. villosa) – jeden nebo více druhů?
Preslia 88: 369–390, 2016. ‌ Article published online: 14 Sep 2016
AbstractPDFElectronic appendix

Kúr P., Košnar J., Koutecký P., Tremetsberger K. & Štech M.
Origin of Spergularia ×kurkae, a hybrid between the rare endemic S. echinosperma and its widespread congener S. rubra
Původ Spergularia ×kurkae, křížence mezi vzácným endemickým druhem S. echinosperma a široce rozšířeným S. rubra
Preslia 88: 391–407, 2016. ‌ Article published online: 14 Sep 2016
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix


 

Preslia 88 (2) 2016

Pergl J., Sádlo J., Petřík P., Danihelka J., Chrtek Jr., Hejda M., Moravcová L., Perglová I., Štajerová K. & Pyšek P.
Dark side of the fence: ornamental plants as a source of wild-growing flora in the Czech Republic
Odvrácená strana plotu: okrasné rostliny v České republice jako zdroj spontánní flóry
Preslia 88: 163–184, 2016. ‌ Article published online: 17 June 2016
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Berg C., Drescher A., Wagner V. & Essl F.
Temporal trends in the invasions of Austrian woodlands by alien trees
Průběh invaze nepůvodních druhů stromů v rakouských lesích
Preslia 88: 185–200, 2016. ‌ Article published online: 17 June 2016
AbstractPDF

Lengyel A., Illyés E., Bauer N., Csiky J., Király G., Purger D. & Botta-Dukát Z.
Classification and syntaxonomical revision of mesic and semi-dry grasslands in Hungary
Klasifikace mezických a polosuchých trávníků v Maďarsku
Preslia 88: 201–228, 2016. ‌ Article published online: 17 June 2016
AbstractPDFElectronic appendix

Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Ekrt L., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Grulich V., Řepka R., Prančl J., Ducháček M., Kúr P., Šumberová K. & Brůna J.
Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2
Rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Část 2
Preslia 88: 229–322, 2016. ‌ Article published online: 17 June 2016
AbstractOpen Access PDF (high resolution)Open Access PDF (medium resolution)Electronic appendix


 

Preslia 88 (1) 2016

Kirschner J., Oplaat C., Verhoeven K. J. F., Zeisek V., Uhlemann I., Trávníček B., Räsänen J., Wilschut R. A. & Štěpánek J.
Identification of oligoclonal agamospermous microspecies: taxonomic specialists versus microsatellites
Testování identity oligoklonálních agamospermních drobných druhů – taxonomové versus mikrosatelity
Preslia 88: 1–17, 2016. ‌ Article published online: 14 Mar 2016
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Kliment J., Turis P. & Janišová M.
Taxa of vascular plants endemic to the Carpathian Mts
Endemické taxóny cievnatých rastlín v Karpatoch
Preslia 88: 19–76, 2016. ‌ Article published online: 14 Mar 2016
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Kobrlová L., Hroneš M., Koutecký P., Štech M. & Trávníček B.
Symphytum tuberosum complex in central Europe: cytogeography, morphology, ecology and taxonomy
Symphytum tuberosum ve střední Evropě – cytogeografie, morfologie, ekologie a taxonomie
Preslia 88: 77–112, 2016. ‌ Article published online: 14 Mar 2016
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Mereďa P. Jr., Kučera J., Marhold K., Senko D., Slovák M., Svitok M., Šingliarová B. & Hodálová I.
Ecological niche differentiation between tetra- and octoploids of Jacobaea vulgaris
Ekologická diferenciace tetraploidů a oktoploidů druhu Jacobaea vulgaris
Preslia 88: 113–136, 2016. ‌ Article published online: 14 Mar 2016
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Szczepaniak M., Kamiński R., Kuta E., Słomka A., Heise W. & Cieślak E.
Natural hybridization between Gladiolus palustris and G. imbricatus inferred from morphological, molecular and reproductive evidence
Přirozená hybridizace mezi Gladiolus palustris a G. imbricatus, zjištěná na základě morfologických, molekulárních a reprodukčních znaků
Preslia 88: 137–161, 2016. ‌ Article published online: 14 Mar 2016
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix


 

Volume 87  /  Ročník 87

Preslia 87 (4) 2015

Kelemen A., Lazzaro L., Besnyői V., Albert Á.-J., Konečná M., Dobay G., Memelink I., Adamec V., Götzenberger L., de Bello F., Le Bagousse-Pinguet Y. & Lepš J.
Net outcome of competition and facilitation in a wet meadow changes with plant’s life stage and community productivity
Poměr vlivu kompetice a facilitace na vlhké louce se mění během ontogeneze rostliny a v závislosti na produktivitě prostředí
Preslia 87: 347–361, 2015. ‌ Article published online: 13 Dec 2015
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Kolář F., Kaplan Z., Suda J. & Štech M.
Populations of Knautia in ecologically distinct refugia on the Hercynian massif belong to two endemic species
Chrastavce (Knautia) z hadcových a subalpínských hercynských refugií představují dva samostatné endemické druhy
Preslia 87: 363–386, 2015. ‌ Article published online: 13 Dec 2015
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Táborská M., Přívětivý T., Vrška T. & Ódor P.
Bryophytes associated with two tree species and different stages of decay in a natural fir-beech mixed forest in the Czech Republic
Mechorosty tlejícího dřeva a jejich vztah ke druhu stromu a stádiu rozkladu v přirozeném jedlobukovém lese v České Republice
Preslia 87: 387–401, 2015. ‌ Article published online: 13 Dec 2015
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Procházková K., Němcová Y. & Neustupa J.
A new species Jenufa aeroterrestrica (Chlorophyceae incertae sedis, Viridiplantae), described from Europe
Nový druh Jenufa aeroterrestrica (Chlorophyceae incertae sedis, Viridiplantae), popsaný z Evropy
Preslia 87: 403–416, 2015. ‌ Article published online: 13 Dec 2015
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Bureš P., Zázvorka J., Hroudová Z., Ducháček M., Grulich V., Řepka R., Dančák M., Prančl J., Šumberová K., Wild J. & Trávníček B.
Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1
Rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Část 1
Preslia 87: 417–500, 2015. ‌ Article published online: 20 Sep 2015
AbstractOpen Access PDF (high resolution)Open Access PDF (medium resolution)Electronic appendix


 

Preslia 87 (3) 2015

Chytrý M., Dražil T., Hájek M., Kalníková V., Preislerová Z., Šibík J., Ujházy K., Axmanová I., Bernátová D., Blanár D., Dančák M., Dřevojan P., Fajmon K., Galvánek D., Hájková P., Herben T., Hrivnák R., Janeček Š., Janišová M., Jiráská Š., Kliment J., Kochjarová J., Lepš J., Leskovjanská A., Merunková K., Mládek J., Slezák M., Šeffer J., Šefferová V., Škodová I., Uhlířová J., Ujházyová M. & Vymazalová M.
The most species-rich plant communities in the Czech Republic and Slovakia (with new world records)
Druhově nejbohatší rostlinná společenstva České republiky a Slovenska (s novými světovými rekordy)
Preslia 87: 217–278, 2015. ‌ Article published online: 20 Sep 2015
AbstractOpen Access PDF (high resolution)Open Access PDF (medium resolution)Electronic appendix

Hájek M., Jiroušek M., Navrátilová J., Horodyská E., Peterka T., Plesková Z., Navrátil J., Hájková P. & Hájek T.
Changes in the moss layer of Czech fens indicate early succession triggered by nutrient enrichment
Změny vmechovém patře českých slatinišť indikují časnou fázi sukcese vyvolanou obohacením o živiny
Preslia 87: 279–301, 2015. ‌ Article published online: 20 Sep 2015
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Király G., Trávníček B. & Žíla V.
Taxonomic revision of Rubus ser. Pallidi in Hungary and adjacent regions
Taxonomická revize Rubus ser. Pallidi v Maďarsku a přilehlých oblastech
Preslia 87: 303–318, 2015. ‌ Article published online: 20 Sep 2015
AbstractPDFElectronic appendix

Molnár V. A., Sonkoly J., Lovas-Kiss Á., Fekete R., Takács A., Somlyay L. & Török P.
Seed of the threatened annual legume, Astragalus contortuplicatus, can survive over 130 years of dry storage
Semena ohroženého jednoletého druhu Astragalus contortuplicatus přežijí přes 130 let skladování v suchu
Preslia 87: 319–328, 2014. ‌ Article published online: 20 Sep 2015
AbstractOpen Access PDF

Vítová J., Vít P. & Suda J.
Rare occurrence of reciprocal hybridization in a sympatric population of the Czech stenoendemic Dianthus arenarius subsp. bohemicus and widespread D. carthusianorum
Sporadická obousměrná hybridizace mezi českým stenoendemitem Dianthus arenarius subsp. bohemicus a široce rozšířeným D. carthusianorum
Preslia 87: 329–345, 2015. ‌ Article published online: 26 Jun 2015
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix


 

Preslia 87 (2) 2015

Těšitel J., Fibich P., de Bello F., Chytrý M. & Lepš J.
Habitats and ecological niches of root-hemiparasitic plants: an assessment based on a large database of vegetation plots
Biotopy a ekologické niky kořenových poloparazitů: zhodnocení na základě velké fytocenologické databáze
Preslia 87: 87–108, 2015. ‌ Article published online: 26 Jun 2015
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Lepší M., Lepší P., Koutecký P., Bílá J. & Vít P.
Taxonomic revision of Sorbus subgenus Aria occurring in the Czech Republic
Taxonomická revize jeřábů z podrodu Aria vyskytujících se v České republice
Preslia 87: 109–162, 2015. ‌ Article published online: 26 Jun 2015
AbstractOpen Access PDF (high resolution)Open Access PDF (medium resolution)

Olšavská K., Šingliarová B., Kochjarová J., Labdíková Z., Škodová I., Hegedüšová K. & Janišová M.
Exploring patterns of variation within the central-European Tephroseris longifolia agg.: karyological and morphological study
Karyologická a morfologická variabilita v rámci Tephroseris longifolia agg.?
Preslia 87: 163–194, 2015. ‌ Article published online: 26 Jun 2015
AbstractPDFElectronic appendix

Paule J., Kolář F. & Dobeš C.
Arctic-alpine and serpentine differentiation in polyploid Potentilla crantzii
Arkto-alpinská a hadcová diferenciace polyploidního druhu Potentilla crantzii
Preslia 87: 195–215, 2015. ‌ Article published online: 26 Jun 2015
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix


 

Preslia 87 (1) 2015

Čeplová N., Lososová Z., Zelený D., Chytrý M., Danihelka J., Fajmon K., Láníková D., Preislerová Z., Řehořek V. & Tichý L.
Phylogenetic diversity of central-European urban plant communities: effects of alien species and habitat types
Fylogenetická diverzita rostlinných společenstev středoevropských měst: vliv nepůvodních druhů a typu stanoviště?
Preslia 87: 1–16, 2015. ‌ Article published online: 29 Mar 2015
AbstractPDFElectronic appendix

Strgulc Krajšek S. & Dolenc Koce J.
Sexual reproduction of knotweed (Fallopia sect. Reynoutria) in Slovenia
Sexuální rozmnožování křídlatek (Fallopia sect. Reynoutria) ve Slovinsku
Preslia 87: 17–30, 2015. ‌ Article published online: 29 Mar 2015
AbstractPDF

Laube J., Ziegler K., Sparks T. H., Estrella N. & Menzel A.
Tolerance of alien plant species to extreme events is comparable to that of their native relatives
Nepůvodní druhy jsou schopny tolerovat extrémní projevy klimatu v míře srovnatelné s příbuznými původním druhy
Preslia 87: 31–53, 2015. ‌ Article published online: 29 Mar 2015
AbstractPDF

Zeisek V., Kirschner J., Štěpánek J. & Amini Rad M.
Microsatellite variation, sexual reproduction and taxonomic revision of Taraxacum sect. Dioszegia: relationships at a large spatial scale
Mikrosatelitová variabilita, pohlavní rozmnožování a taxonomie Taraxacum sect. Dioszegia: vztahy na velké prostorové škále
Preslia 87: 55–85, 2015. ‌ Article published online: 29 Mar 2015
AbstractPDFElectronic appendix


 

Volume 86  /  Ročník 86

Preslia 86 (4) 2014

Komárek J., Kaštovský J., Mareš J. & Johansen J. R.
Taxonomic classification of cyanoprokaryotes (cyanobacterial genera) 2014, using a polyphasic approach
Taxonomické hodnocení cyanoprokaryot (cyanobakteriální rody) v roce 2014 podle polyfázického přístupu
Preslia 86: 295–335, 2014. ‌ Article published online: 2 Dec 2014
AbstractOpen Access PDF

Peterka T., Plesková Z., Jiroušek M. & Hájek M.
Testing floristic and environmental differentiation of rich fens on the Bohemian Massif
Testování floristické a ekologické diferenciace bohatých slatinišť v Českém masivu
Preslia 86: 337–366, 2014. ‌ Article published online: 2 Dec 2014
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Řepka R., Veselá P. & Mráček J.
Are there hybrids between Carex flacca and C. tomentosa in the Czech Republic and Slovakia?
Vyskytují se v České republice a na Slovensku kříženci mezi Carex flacca a C. tomentosa?
Preslia 86: 367–379, 2014. ‌ Article published online: 2 Dec 2014
AbstractPDFElectronic appendix

Górski P. & Váňa J.
A synopsis of liverworts occurring in the Tatra Mountains (Western Carpathians, Poland and Slovakia): checklist, distribution and new data
Přehled játrovek Tater (Západní Karpaty, Polsko a Slovensko): seznam, rozšíření a nové údaje
Preslia 86: 381–485, 2014. ‌ Article published online: 2 Dec 2014
AbstractPDF


 

Preslia 86 (3) 2014

Divíšek J., Chytrý M., Grulich V. & Poláková L.
Landscape classification of the Czech Republic based on the distribution of natural habitats
Klasifikace krajiny České republiky na základě rozšíření přírodních biotopů
Preslia 86: 209–231, 2014. ‌ Article published online: 16 Aug 2014
AbstractOpen Access PDF

Willner W., Hülber K. & Fischer M. A.
Return of the grades: towards objectivity in evolutionary classification
Návrat ke gradům a snaha o objektivitu v evoluční klasifikaci
Preslia 86: 233–243, 2014. ‌ Article published online: 16 Aug 2014
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Budzáková M., Hodálová I., Mereďa P. Jr., Somlyay L., Bisbing S. M. & Šibík J.
Karyological, morphological and ecological differentiation of Sesleria caerulea and S. tatrae in the Western Carpathians and adjacent regions
Karyologická, morfologická a ekologická diferenciace druhů Sesleria caerulea a S. tatrae v Západních Karpatech a v přilehlých územích
Preslia 86: 245–277, 2014. ‌ Article published online: 16 Aug 2014
AbstractPDFElectronic appendix

Čtvrtlíková M., Znachor P. & Vrba J.
The effect of temperature on the phenology of germination of Isoëtes lacustris
Vliv teploty na fenologii klíčení druhu Isoëtes lacustris
Preslia 86: 279–292, 2014. ‌ Article published online: 16 Aug 2014
AbstractOpen Access PDF

Hašler P., Dvořák P. & Poulíčková A.
Johanseninema, a corrected name for a recently described genus of filamentous epipelic cyanobacteria
Johanseninema – oprava jména pro nedávno popsaný rod vláknitých epipelických sinic
Preslia 86: 293–294, 2014. ‌ Article published online: 16 Aug 2014
Free PDF


 

Preslia 86 (2) 2014

Prach K., Jírová A. & Doležal J.
Pattern of succession in old-field vegetation at a regional scale
Sukcese na opuštěných polích v regionálním měřítku
Preslia 86: 119–130, 2014. ‌ Article published online: 11 May 2014
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Kabátová K., Vít P. & Suda J.
Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data
Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz
Preslia 86: 131–154, 2014. ‌ Article published online: 11 May 2014
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. & Suda J.
Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of Galium valdepilosum in central Europe
Ekogeografická diferenciace cytotypů Galium valdepilosum ve střední Evropě
Preslia 86: 155–178, 2014. ‌ Article published online: 11 May 2014
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Krahulec F., Krahulcová A. & Hlaváček R.
Rare hybrid swarm of Pilosella polymastix × P. officinarum: cytotype structure and modes of reproduction
Vzácný hybridní roj Pilosella polymastix × P. officinarum – skladba cytotypů a způsoby reprodukce
Preslia 86: 179–192, 2014. ‌ Article published online: 11 May 2014
AbstractPDF (high resolution)PDF (medium resolution)

Strunecký O., Komárek J. & Šmarda J.
Kamptonema (Microcoleaceae, Cyanobacteria), a new genus derived from the polyphyletic Phormidium on the basis of combined molecular and cytomorphological markers
Kamptonema (Microcoleaceae, Cyanobacteria), nový rod odvozený z polyfyletického rodu Phormidium podle kombinovaných molekulárních a cytomorfologických znaků
Preslia 86: 193–207, 2014. ‌ Article published online: 11 May 2014
AbstractOpen Access PDF


 

Preslia 86 (1) 2014

Pyšek P., Kaplan Z., Chytrý M. & Hrouda L.
Preslia: hundred years of exploring central-European flora and vegetation
Preslia 86: 1–11, 2014. ‌ Article published online: 23 Feb 2014
Free PDF

Roleček J., Čornej I. I. & Tokarjuk A. I.
Understanding the extreme species richness of semi-dry grasslands in east-central Europe: a comparative approach
Srovnávací analýza mimořádně druhově bohatých širokolistých suchých trávníků východní části střední Evropy
Preslia 86: 13–34, 2014. ‌ Article published online: 23 Feb 2014
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Šilc U., Lososová Z. & Vrbničanin S.
Weeds shift from generalist to specialist: narrowing of ecological niches along a north-south gradient
Polní plevele se mění z generalistů na specialisty – zužování ekologických nik podél severojižního gradientu
Preslia 86: 35–46, 2014. ‌ Article published online: 23 Feb 2014
AbstractPDF

Purger D., Lengyel A., Kevey B., Lendvai G., Horváth A., Tomić Z. & Csiky J.
Numerical classification of oak forests on loess in Hungary, Croatia and Serbia
Numerická klasifikace doubrav na sprašových půdách v Maďarsku, Chorvatsku a Srbsku
Preslia 86: 47–66, 2014. ‌ Article published online: 23 Feb 2014
AbstractPDF

Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P.
Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic
Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky
Preslia 86: 67–80, 2014. ‌ Article published online: 23 Feb 2014
AbstractOpen Access PDF

Hašler P., Dvořák P. & Poulíčková A.
A new genus of filamentous epipelic cyanobacteria, Johansenia
Johansenia – nový rod mezi vláknitými epipelickými sinicemi
Preslia 86: 81–94, 2014. ‌ Article published online: 23 Feb 2014
AbstractPDF

Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J.
Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium
Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu – zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium
Preslia 86: 95–117, 2014. ‌ Article published online: 23 Feb 2014
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix


 

Volume 85  /  Ročník 85

Preslia 85 (4) 2013

Kaplan Z., Jarolímová V. & Fehrer J.
Revision of chromosome numbers of Potamogetonaceae: a new basis for taxonomic and evolutionary implications
Revize variability v počtu chromozomů a její důsledky pro taxonomii a evoluci v čeledi Potamogetonaceae
Preslia 85: 421–482, 2013. ‌ Article published online: 9 Nov 2013
AbstractOpen Access PDF (high resolution)Open Access PDF (medium resolution)

Záveská Drábková L. & Kirschner J.
Oreojuncus, a new genus in the Juncaceae
Oreojuncus, nový rod čeledi Juncaceae
Preslia 85: 483–503, 2013. ‌ Article published online: 9 Nov 2013
AbstractPDF

Király G., Trávníček B. & Žíla V.
Revision of Rubus ser. Micantes occurring in Hungary and re-evaluation of the neglected Rubus balatonicus
Revize rozšíření zástupců Rubus ser. Micantes v Maďarsku a přehodnocení přehlíženého druhu Rubus balatonicus
Preslia 85: 505–526, 2013. ‌ Article published online: 9 Nov 2013
Abstract PDF (high resolution) PDF (medium resolution)Electronic appendices


 

Preslia 85 (3) 2013

OLIGOTROPHIC WETLANDS: HISTORY, RECENT VARIABILITY AND RESTORATION
OLIGOTROFNÍ MOKŘADY: HISTORIE, SOUČASNÁ VARIABILITA A OBNOVA

Hájek M. & Pyšek P.
History, recent variability and restoration of oligotrophic wetlands: editorial
Historie, současná variabilita a obnova oligotrofních mokřadů
Preslia 85: 209–214, 2013. ‌ Article published online: 15 Aug 2013
Free PDF

Birks H. H. & Birks H. J. B.
Vegetation responses to late-glacial climate changes in western Norway
Odpověď vegetace na pozdně glaciální klimatické změny v západním Norsku
Preslia 85: 215–237, 2013. ‌ Article published online: 15 Aug 2013
AbstractPDF (high resolution)PDF (medium resolution)

Petr L., Žáčková P., Grygar T. M., Píšková A., Křížek M. & Treml V.
Šúr, a former late-glacial and Holocene lake at the westernmost margin of the Carpathians
Šúr – zaniklé pozdně glaciální a holocenní jezero na nejzápadnějším okraji Karpat
Preslia 85: 239–263, 2013. ‌ Article published online: 15 Aug 2013
AbstractOpen Access PDF

Jankovská V. & Pokorný P.
Reevaluation of the palaeoenvironmental record of the former Komořanské jezero lake: late-glacial and Holocene palaeolimnology and vegetation development in north-western Bohemia, Czech Republic
Nové zhodnocení paleoenvironmentálního záznamu z Komořanského jezera – paleolimnologická rekonstrukce a postglaciální vývoj vegetace v severozápadních Čechách
Preslia 85: 265–287, 2013. ‌ Article published online: 15 Aug 2013
AbstractOpen Access PDF

Hájková P., Jamrichová E., Horsák M. & Hájek M.
Holocene history of a Cladium mariscus-dominated calcareous fen in Slovakia: vegetation stability and landscape development
Holocenní historie vápnité slatiny s dominantní mařicí pilovitou na Slovensku – vegetační stabilita a vývoj krajiny
Preslia 85: 289–315, 2013. ‌ Article published online: 15 Aug 2013
AbstractOpen Access PDF (high resolution)Open Access PDF (medium resolution)Electronic appendices

Ammann B., Wright H. E., Stefanova V., van Leeuwen J. F. N., van der KnaapW. O., Colombaroli D. & Tinner W.
The role of peat decomposition in patterned mires: a case study from the central Swiss Alps
Význam dekompozice rašeliny na povrchově strukturovaných rašeliništích: případová studie ze švýcarských Alp
Preslia 85: 317–332, 2013. ‌ Article published online: 15 Aug 2013
AbstractOpen Access PDF (high resolution)Open Access PDF (medium resolution)

Dítě D., Hájek M., Hájková P. & Eliáš P. Jr.
The occurrence of the relict plant, Trichophorum pumilum, in the Western Carpathians in the context of its distribution and ecology in Eurasia
Výskyt reliktního druhu Trichophorum pumilum v Západních Karpatech v kontextu jeho rozšíření a ekologie v Eurasii
Preslia 85: 333–348, 2013. ‌ Article published online: 15 Aug 2013
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Pawlikowski P., Abramczyk K., Szczepaniuk A. & Kozub Ł.
Nitrogen:phosphorus ratio as the main ecological explanation of the differences in species composition in brown-moss rich fens of north-eastern Poland
Poměr dusíku a fosforu jako hlavní ekologické vysvětlení rozdílů v druhovém složení minerálně bohatých mechových slatinišť severovýchodního Polska
Preslia 85: 349–367, 2013. ‌ Article published online: 15 Aug 2013
AbstractOpen Access PDF

Hettenbergerová E., Hájek M., Zelený D., Jiroušková J. & Mikulášková E.
Changes in species richness and species composition of vascular plants and bryophytes along a moisture gradient
Změny druhové bohatosti a druhového složení cévnatých rostlin a mechorostů podél vlhkostního gradientu
Preslia 85: 369–388, 2013. ‌ Article published online: 15 Aug 2013
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Patberg W., Baaijens G. J., Smolders A. J. P., Grootjans A. P. & Elzenga J. T. M.
The importance of groundwater carbon dioxide in the restoration of small Sphagnum bogs
Význam oxidu uhličitého ve vodě při obnově vrchovišť
Preslia 85: 389–403, 2013. ‌ Article published online: 15 Aug 2013
AbstractPDF

Aggenbach C. J. S., Backx H., Emsens W. J., Grootjans A. P., Lamers L. P. M., Smolders A. J. P., Stuyfzand P. J., Wołejko L. & Van Diggelen R.
Do high iron concentrations in rewetted rich fens hamper restoration?
Zabraňuje velká koncentrace železa úspěšné obnově minerálně bohatých slatinišť?
Preslia 85: 405–420, 2013. ‌ Article published online: 15 Aug 2013
AbstractPDF


 

Preslia 85 (2) 2013

Klaus V. H., Hölzel N., Boch S., Müller J., Socher S. A., Prati D., Fischer M. & Kleinebecker T.
Direct and indirect associations between plant species richness and productivity in grasslands: regional differences preclude simple generalization of productivity-biodiversity relationships
Přímé a nepřímé vztahy mezi druhovou bohatostí a produktivitou travních společenstev: regionální rozdíly znemožňují jednoduché zobecnění
Preslia 85: 97–112, 2013. ‌ Article published online: 21 Apr 2013
AbstractOpen Access PDF

Kowarik I., von der Lippe M. & Cierjacks A.
Prevalence of alien versus native species of woody plants in Berlin differs between habitats and at different scales
Zastoupení nepůvodních a původních dřevin v Berlíně závisí na typu stanoviště a prostorovém měřítku
Preslia 85: 113–132, 2013. ‌ Article published online: 21 Apr 2013
AbstractOpen Access PDF

Kučera J., Turis P., Zozomová-Lihová J. & Slovák M.
Cyclamen fatrense, myth or true Western Carpathian endemic? Genetic and morphological evidence
Je brambořík fatranský mýtus nebo skutečný západokarpatský endemit?
Preslia 85: 133–158, 2013. ‌ Article published online: 21 Apr 2013
AbstractPDFElectronic appendix

Lepší M., Lepší P. & Vít P.
Sorbus quernea: taxonomic confusion caused by the naturalization of an alien species, Sorbus mougeotii
Sorbus quernea – taxonomický omyl vyvolaný naturalizací nepůvodního druhu Sorbus mougeotii
Preslia 85: 159–178, 2013. ‌ Article published online: 21 Apr 2013
AbstractPDF

Krahulcová A., Krahulec F., Bräutigam S. & Chrtek J. Jr.
Chromosome numbers and reproductive systems of selected representatives of Pilosella from the Krkonoše Mts (the Sudetes Mts). Part 3
Chromozomové počty a reprodukční systémy zástupců rodu Pilosella v Krkonoších & 3
Preslia 85: 179–192, 2013. ‌ Article published online: 21 Apr 2013
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Takács A., Schmotzer A., Jakab G., Deli T., Mesterházy A., Király G., Lukács B. A., Balázs B., Perić R., Eliáš P. jun., Sramkó G., Tökölyi J. & Molnár V. A.
Key environmental variables affecting the distribution of Elatine hungarica in the Pannonian Basin
Faktory prostředí ovlivňující rozšíření Elatine hungarica v Panonské pánvi
Preslia 85: 193–207, 2013. ‌ Article published online: 21 Apr 2013
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix


 

Preslia 85 (1) 2013

Hofmann M., Bütof A., Welk E. & Bruelheide H.
Relationship between fundamental and realized niches in terms of frost and drought resistance
Vztah mezi fundamentální a realizovanou nikou s ohledem na odolnost vůči mrazu a suchu
Preslia 85: 1–17, 2013. ‌ Article published online: 29 Jan 2013
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Krahulcová A., Trávníček B. & Šarhanová P.
Karyological variation in the genus Rubus, subgenus Rubus: new data from the Czech Republic and synthesis of the current knowledge of European species
Karyologická proměnlivost rodu Rubus, podrodu Rubus – nové údaje z České republiky a syntéza současných znalostí z Evropy
Preslia 85: 19–39, 2013. ‌ Article published online: 29 Jan 2013
AbstractPDFElectronic appendix

Follak S., Dullinger S., Kleinbauer I., Moser D. & Essl F.
Invasion dynamics of three allergenic invasive Asteraceae (Ambrosia trifida, Artemisia annua, Iva xanthiifolia) in central and eastern Europe
Invazní dynamika tři allergeních hvězdnicovitých druhů (Ambrosia trifida, Artemisia annua, Iva xanthiifolia) ve střední a východní Evropě
Preslia 85: 41–61, 2013. ‌ Article published online: 29 Jan 2013
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Lepší M., Lepší P., Sádlo J., Koutecký P., Vít P. & Petřík P.
Sorbus pauca species nova, the first endemic species of the Sorbus hybrida group for the Czech Republic
Sorbus pauca species nova – první endemický druh z okruhu Sorbus hybrida pro Českou republiku
Preslia 85: 63–80, 2013. ‌ Article published online: 29 Jan 2013
AbstractPDFElectronic appendix

Hoták Z., Štěpánek J., Plačková I. & Jarolímová V.
Poa riphaea, an endangered stenoendemic species in the Hrubý Jeseník Mts (Eastern Sudetes)
Poa riphaea – ohrožený stenoendemit Hrubého Jeseníku (Východní Sudety)
Preslia 85: 81–96, 2013. ‌ Article published online: 29 Jan 2013
AbstractPDF


 

Volume 84  /  Ročník 84

Preslia 84 (4) 2012

Mikulášková E., Fajmonová Z. & Hájek M.
Invasion of central-European habitats by the moss Campylopus introflexus
Invaze mechu Campylopus introflexus v biotopech střední Evropy
Preslia 84: 863–886, 2012. ‌ Article published online: 8 Oct 2012
AbstractOpen Access PDF

Koutecký P., Tuleu G., Baďurová T., Košnar J., Štech M. & Těšitel J.
Distribution of cytotypes and seasonal variation in the Odontites vernus group in central Europe
Rozšíření cytotypů a sezónní variabilita skupiny Odontites vernus ve střední Evropě
Preslia 84: 887–904, 2012. ‌ Article published online: 8 Oct 2012
AbstractOpen Access PDF

Kúr P., Štech M., Koutecký P. & Trávníček P.
Morphological and cytological variation in Spergularia echinosperma and S. rubra, and notes on potential hybridization of these two species
Morfologická a cytologická variabilita druhů Spergularia echinosperma a S. rubra s ohledem na jejich potenciální hybridizaci
Preslia 84: 905–924, 2012. ‌ Article published online: 8 Oct 2012
AbstractOpen Access PDF

Hemrová L. & Münzbergová Z.
Identification of suitable unoccupied habitats: direct versus an indirect approach
Identifikace vhodných neobsazených stanovišť: srovnání přímých a nepřímých metod
Preslia 84: 925–937, 2012. ‌ Article published online: 8 Oct 2012
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix


 

Preslia 84 (3) 2012

FLORA AND VEGETATION OF THE CZECH REPUBLIC
FLÓRA A VEGETACE ČESKÉ REPUBLIKY

Chytrý M., Pyšek P., Kaplan Z. & Danihelka J.
Flora and vegetation of the Czech Republic: introduction to special issue dedicated to the centenary of the Czech Botanical Society
Flóra a vegetace České republiky: zvláštní číslo věnované 100. výročí České botanické společnosti
Preslia 84: 393–396, 2012. ‌ Article published online: 8 Aug 2012
Free PDF

Krahulec F.
History of the studies on the flora and vegetation in the Czech Republic
Historie výzkumu flóry a vegetace v České republice
Preslia 84: 397–426, 2012. ‌ Article published online: 8 Aug 2012
AbstractOpen Access PDF

Chytrý M.
Vegetation of the Czech Republic: diversity, ecology, history and dynamics
Vegetace České republiky: diverzita, ekologie, historie a dynamika
Preslia 84: 427–504, 2012. ‌ Article published online: 8 Aug 2012
AbstractOpen Access PDF (high resolution)Open Access PDF (medium resolution)

Kaplan Z.
Flora and phytogeography of the Czech Republic
Flóra a fytogeografie České republiky
Preslia 84: 505–573, 2012. ‌ Article published online: 8 Aug 2012
AbstractOpen Access PDF (high resolution)Open Access PDF (medium resolution)Electronic appendices

Pyšek P., Chytrý M., Pergl J., Sádlo J. & Wild J.
Plant invasions in the Czech Republic: current state, introduction dynamics, invasive species and invaded habitats
Rostlinné invaze vČeské republice: současný stav, dynamika zavlékání, invazní druhy a invadovaná stanoviště
Preslia 84: 575–629, 2012. ‌ Article published online: 8 Aug 2012
AbstractOpen Access PDF (high resolution)Open Access PDF (medium resolution)

Grulich V.
Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition
Červený seznam cévnatých rostlin České republiky: třetí vydání
Preslia 84: 631–645, 2012. ‌ Article published online: 8 Aug 2012
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z.
Checklist of vascular plants of the Czech Republic
Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky
Preslia 84: 647–811, 2012. ‌ Article published online: 8 Aug 2012
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Kučera J., Váňa J. & Hradílek Z.
Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List and a brief analysis
Bryoflóra České republiky: aktualizace seznamu a červeného seznamu a stručná analýza
Preslia 84: 813–850, 2012. ‌ Article published online: 8 Aug 2012
AbstractOpen Access PDF

Liška J.
Lichen flora of the Czech Republic
Lišejníková flóra České republiky
Preslia 84: 851–862, 2012. ‌ Article published online: 8 Aug 2012
AbstractOpen Access PDF


 

Preslia 84 (2) 2012

Pyšek P., Danihelka J., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Jarošík V., Kaplan Z., Krahulec F., Moravcová L., Pergl J., Štajerová K. & Tichý L.
Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns
Nepůvodní flóra České republiky: aktualizace seznamu druhů, taxonomická diverzita a průběh invazí
Preslia 84: 155–255, 2012. ‌ Article published online: 26 Jun 2012
AbstractOpen Access PDFElectronic appendices

Medvecká J., Kliment J., Májeková J., Halada Ľ., Zaliberová M., Gojdičová E., Feráková V. & Jarolímek I.
Inventory of the alien flora of Slovakia
Přehled nepůvodní flóry Slovenska
Preslia 84: 257–309, 2012. ‌ Article published online: 26 Jun 2012
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Merunková K., Preislerová Z. & Chytrý M.
White Carpathian grasslands: can local ecological factors explain their extraordinary species richness?
Bělokarpatské louky: mohou lokální ekologické faktory vysvětlit jejich výjimečné druhové bohatství?
Preslia 84: 311–325, 2012. ‌ Article published online: 26 Jun 2012
AbstractOpen Access PDF

Gioria M., Pyšek P. & Moravcová L.
Soil seed banks in plant invasions: promoting species invasiveness and long-term impact on plant community dynamics
Půdní semenná banka v rostlinných invazích: vliv na invazivnost druhů a dlouhodobou dynamiku společenstev
Preslia 84: 327–350, 2012. ‌ Article published online: 26 Jun 2012
AbstractOpen Access PDF

Dančák M., Duchoslav M. & Trávníček B.
Taxonomy and cytogeography of the Molinia caerulea complex in central Europe
Taxonomie a cytogeografie komplexu Molinia caerulea ve střední Evropě
Preslia 84: 351–374, 2012. ‌ Article published online: 26 Jun 2012
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Velebil J.
Sorbus omissa, a new endemic hybridogenous species from the lower Vltava river valley
Sorbus omissa, nový endemický hybridogenní druh jeřábu z údolí dolní Vltavy
Preslia 84: 375–390, 2012. ‌ Article published online: 26 Jun 2012
AbstractPDF


 

Preslia 84 (1) 2012

Koutecký P., Štěpánek J. & Baďurová T.
Differentiation between diploid and tetraploid Centaurea phrygia: mating barriers, morphology and geographic distribution
Diploidní a tetraploidní Centaurea phrygia – reprodukční bariéry, morfologie a rozšíření
Preslia 84: 1–32, 2012. ‌ Article published online: 26 Jan 2012
AbstractOpen Access PDF

Letz D. R., Dančák M., Danihelka J. & Šarhanová P.
Taxonomy and distribution of Cerastium pumilum and C. glutinosum in Central Europe
Taxonomie a rozšíření rožců Cerastium pumilum a C. glutinosum ve střední Evropě
Preslia 84: 33–69, 2012. ‌ Article published online: 26 Jan 2012
AbstractOpen Access PDF

Vít P., Lepší M. & Lepší P.
There is no diploid apomict among Czech Sorbus species: a biosystematic revision of S. eximia and discovery of S. barrandienica
Mezi českými jeřáby se nevyskytuje diploidní apomikt – biosystematická revize Sorbus eximia a objevení S. barrandienica
Preslia 84: 71–96, 2012. ‌ Article published online: 26 Jan 2012
AbstractPDF

Kitner M., Majeský Ľ., Gillová L., Vymyslický T. & Nagler M.
Genetic structure of Artemisia pancicii populations inferred from AFLP and cpDNA data
Genetická struktura populací Artemisia pancicii odvozená z AFLP a cpDNA dat
Preslia 84: 97–120, 2012. ‌ Article published online: 26 Jan 2012
AbstractPDF

Stachurska-Swakoń A., Cieślak E. & Ronikier M.
Phylogeography of subalpine tall-herb species in Central Europe: the case of Cicerbita alpina
Fylogeografie Cicerbita alpina, druhu středoevropských subalpínských společenstev
Preslia 84: 121–140, 2012. ‌ Article published online: 26 Jan 2012
AbstractPDF

Čtvrtlíková M., Znachor P., Nedoma J. & Vrba J.
Effects of temperature on the phenology of germination of Isoëtes echinospora
Vliv teploty na fenologii klíčení druhu Isoëtes echinospora
Preslia 84: 141–153, 2012. ‌ Article published online: 26 Jan 2012
AbstractOpen Access PDF


 

Volume 83  /  Ročník 83

Preslia 83 (4) 2011

Šafářová L., Duchoslav M., Jandová M. & Krahulec F.
Allium oleraceum in Slovakia: cytotype distribution and ecology
Allium oleraceum na Slovensku: rozšíření cytotypů a jejich ekologie
Preslia 83: 513–527, 2011.
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Carranza M. L., Ricotta C., Carboni M. & Acosta A. T. R.
Habitat selection by invasive alien plants: a bootstrap approach
Výběr stanovišť invazními rostlinami: přístup na základě statistického bootstrapingu
Preslia 83: 529–536, 2011.
AbstractOpen Access PDF

Štěpánek J., Kirschner J., Jarolímová V. & Kirschnerová L.
Taraxacum nigricans, T. alpestre and allies in the Taraxacum sect. Alpestria: taxonomy, geography and conservation status
Taraxacum nigricans, T. alpestre a příbuzné druhy z Taraxacum sect. Alpestria: taxonomie, rozšíření a stupeň ohrožení
Preslia 83: 537–564, 2011.
AbstractPDF

Rooks F., Jarolímová V., Záveská Drábková L. & Kirschner J.
The elusive Juncus minutulus: a failure to separate tetra- and hexaploid individuals of the Juncus bufonius complex in a morphometric comparison of cytometrically defined groups
Tajemný Juncus minutulus – neúspěšný pokus odlišit tetra- a hexaploidní jedince komplexu Juncus bufonius při morfometrickém srovnání cytometricky definovaných skupin
Preslia 83: 565–589, 2011.
AbstractPDF


 

Preslia 83 (3) 2011

CURRENT TOPICS IN CLONAL PLANTS RESEARCH
SOUČASNÉ TRENDY VE VÝZKUMU KLONÁLNÍCH ROSTLIN

Klimešová J. & Pyšek P.
Current topics in clonal plants research: editorial
Současné trendy ve výzkumu klonálních rostlin
Preslia 83: 275–279, 2011.
Free PDF

Jónsdóttir I. S.
Diversity of plant life histories in the Arctic
Bohatost životních forem rostlin v Arktidě
Preslia 83: 281–300, 2011.
AbstractOpen Access PDF

Eriksson O.
Niche shifts and seed limitation as mechanisms determining seedling recruitment in clonal plants
Posun nik a limitace dostupností semen jako mechanismus určující uchycení semenáčků u klonálních rostlin
Preslia 83: 301–314, 2011.
AbstractPDF

de Bello F., Doležal J., Ricotta C. & Klimešová J.
Plant clonal traits, coexistence and turnover in East Ladakh, Trans-Himalaya
Koexistence a směna klonálních vlastnosti rostlin Východního Ladáku (Trans-Himálaj)
Preslia 83: 315–327, 2011.
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Schamp B., Hettenbergerová E. & Hájek M.
Testing community assembly predictions for nominal and continuous plant traits in species-rich grasslands
Testování predikcí utváření druhově bohatých lučních společenstev na základě kontinuálních a kategoriálních vlastností rostlin
Preslia 83: 329–346, 2011.
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Schleicher A., Peppler-Lisbach C. & Kleyer M.
Functional traits during succession: is plant community assembly trait-driven?
Funkční vlastnosti rostlin během sukcese: je formování společenstva řízeno vlastnostmi rostlin?
Preslia 83: 347–370, 2011.
AbstractOpen Access PDF

de Witte L. C., Scherrer D. & Stöcklin J.
Genet longevity and population age structure of the clonal pioneer species Geum reptans based on demographic field data and projection matrix modelling
Stáří genet a populační věková struktura pionýrského klonálního druhu Geum reptans, zjištěné pomocí demografických terénních dat a projekčních maticových modelů
Preslia 83: 371–386, 2011.
AbstractOpen Access PDF

Erschbamer B., Unterluggauer P., Winkler E. & Mallaun M.
Changes in plant species diversity revealed by long-term monitoring on mountain summits in the Dolomites (northern Italy)
Změny druhové diverzity zjištěné dlouhodobým sledováním vegetace horských vrcholů v Dolomitech (severní Itálie)
Preslia 83: 387–401, 2011.
AbstractOpen Access PDF

Koutecká E. & Lepš J.
Performance of three closely related Myosotis species in an experiment in which substrate quality and competition were manipulated
Reakce tří blízce příbuzných druhů Myosotis v experimentu s manipulovanou kvalitou substrátu a konkurencí
Preslia 83: 403–420, 2011.
AbstractOpen Access PDF

Poschlod P., Hoffmann J. & Bernhardt-Römermann M.
Effect of grassland management on the age and reproduction structure of Helianthemum nummularium and Lotus corniculatus populations
Vliv obhospodařování travního porostu na populační strukturu druhů Helianthemum nummularium a Lotus corniculatus
Preslia 83: 421–435, 2011.
AbstractOpen Access PDF

Klimešová J., Janeček Š., Horník J. & Doležal J.
Effect of the method of assessing and weighting abundance on the interpretation of the relationship between plant clonal traits and meadow management
Jak je interpretace vztahu mezi klonálními vlastnostmi rostlin a obhospodařováním louky ovlivněna metodou zjišťování abundance a vážením abundancí?
Preslia 83: 437–453, 2011.
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Veeneklaas R. M., Bockelmann A. C., Reusch T. B. H. & Bakker J. P.
Effect of grazing and mowing on the clonal structure of Elytrigia atherica: a long-term study of abandoned and managed sites
Vliv pastvy a kosení na klonální strukturu porostů druhu Elytrigia atherica: dlouhodobá studie různých typů obhospodařování
Preslia 83: 455–470, 2011.
AbstractOpen Access PDF

Krahulec F., Krahulcová A., Rosenbaumová R. & Plačková I.
Production of polyhaploids by facultatively apomictic Pilosella can result in the formation of new genotypes via genome doubling
Autonomní vznik nových genotypů u apomiktických zástupců rodu Pilosella jako důsledek tvorby polyhaploidů a zdvojení jejich genomu
Preslia 83: 471–490, 2011.
AbstractOpen Access PDF

Kirschner J. & Štěpánek J.
Dandelions in Central Asia: a revision of Taraxacum section Stenoloba
Taxonomická revize Taraxacum sect. Stenoloba v Centrální Asii
Preslia 83: 491–512, 2011.
AbstractOpen Access PDF


 

Preslia 83 (2) 2011

Hájková P., Roleček J., Hájek M., Horsák M., Fajmon K., Polák M. & Jamrichová E.
Prehistoric origin of the extremely species-rich semi-dry grasslands in the Bílé Karpaty Mts (Czech Republic and Slovakia)
Prehistorický původ extrémně druhově bohatých subxerofilních luk v Bílých Karpatech
Preslia 83: 185–204, 2011.
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Bütof A. & Bruelheide H.
Effects of an unspecialized soil pathogen on congeneric plant species with different geographic distributions
Vliv nespecializovaného půdního patogenu na rostlinné druhy téhož rodu s odlišným geografickým rozšířením
Preslia 83: 205–217, 2011.
AbstractOpen Access PDF

Pinke G., Karácsony P., Czúcz B. & Botta-Dukát Z.
Environmental and land-use variables determining the abundance of Ambrosia artemisiifolia in arable fields in Hungary
Vliv faktorů prostředí na abundanci Ambrosia artemisiifolia na zemědělské půdě v Maďarsku
Preslia 83: 219–235, 2011.
AbstractOpen Access PDF

Daneck H., Abraham V., Fér T. & Marhold K.
Phylogeography of Lonicera nigra in Central Europe inferred from molecular and pollen evidence
Fylogeografická studie druhu Lonicera nigra se zaměřením na střední Evropu – kombinace molekulárních a paleopalynologických dat
Preslia 83: 237–257, 2011.
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Zalewska-Gałosz J. & Ronikier M.
Potamogeton ×maëmetsiae: a new hybrid between linear-leaved pondweeds from Central Europe
Potamogeton ×maëmetsiae – nový kříženec úzkolistých rdestů ze střední Evropy
Preslia 83: 259–273, 2011.
AbstractPDF


 

Preslia 83 (1) 2011

Sekulová L., Hájek M., Hájková P., Mikulášková E. & Rozbrojová Z.
Alpine wetlands in the West Carpathians: vegetation survey and vegetation–environment relationships
Vysokohorská mokřadní vegetace v Západních Karpatech: vegetační přehled a vztahy vegetace a prostředí
Preslia 83: 1–24, 2011.
AbstractOpen Access PDF

Rotreklová O., Bureš P., Řepka R., Grulich V., Šmarda P., Hralová I., Zedek F. & Koutecký T.
Chromosome numbers of Carex
Chromozomové počty druhů rodu Carex
Preslia 83: 25–58, 2011.
AbstractOpen Access PDF

Olšavská K., Perný M., Kučera J. & Hodálová I.
Biosystematic study of the Cyanus triumfetti group in Central Europe
Biosystematická štúdia skupiny Cyanus triumfetti v strednej Európe
Preslia 83: 59–98, 2011.
AbstractPDF

Trávníček B. & Žíla V.
Rubus silvae-bohemicae: a new species of bramble from Bohemia and Bavaria
Rubus silvae-bohemicae – nový druh ostružiníku z Čech a Bavorska
Preslia 83: 99–110, 2011.
AbstractPDF

Pröll G., Dullinger S., Dirnböck T., Kaiser C. & Richter A.
Effects of nitrogen on tree recruitment in a temperate montane forest as analysed by measured variables and Ellenberg indicator values
Vliv dusíku na vzcházení stromů v temperátním horském lese: srovnání přímých měření a Ellenbergových indikačních hodnot
Preslia 83: 111–127, 2011.
AbstractPDF

Svoboda D., Peksa O. & Veselá J.
Analysis of the species composition of epiphytic lichens in Central European oak forests
Analýza druhového složení epifytických lišejníků ve středoevropských doubravách
Preslia 83: 129–144, 2011.
AbstractPDF

Kováčik Ľ., Jezberová J., Komárková J., Kopecký J. & Komárek J.
Ecological characteristics and polyphasic taxonomic classification of stable pigment-types of the genus Chroococcus (Cyanobacteria)
Ekologická charakteristika a polyfázická taxonomická klasifikace trvalých pigmentových modifikací z rodu Chroococcus (Cyanobacteria)
Preslia 83: 145–166, 2011.
AbstractPDF

Hašler P., Dvořák P., Ondřej V., Kitner M., Hloušková P. & Poulíčková A.
The importance of the polyphasic approach in a comparative study of Nodularia (Nostocales, Cyanobacteria)
Význam komplexního přístupu při srovnávacím studiu sinic rodu Nodularia (Nostocales, Cyanobacteria)
Preslia 83: 167–182, 2011.
AbstractPDF


 

Volume 82  /  Ročník 82

Preslia 82 (4) 2010

Moravcová L., Pyšek P., Jarošík V., Havlíčková V. & Zákravský P.
Reproductive characteristics of neophytes in the Czech Republic: traits of invasive and non-invasive species
Reprodukční vlastnosti českých neofytů: rozdíly mezi invazními a neinvazními druhy
Preslia 82: 365–390, 2010.
AbstractOpen Access PDF

Bureš P., Šmarda P., Rotreklová O., Oberreiter M., Burešová M., Konečný J., Knoll A., Fajmon K. & Šmerda J.
Pollen viability and natural hybridization of Central European species of Cirsium
Pylová viabilita a přirozená hybridizace středoevropských pcháčů (Cirsium)
Preslia 82: 391–422, 2010.
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Konvalinková P. & Prach K.
Spontaneous succession of vegetation in mined peatlands: a multi-site study
Spontánní sukcese vegetace na těžených rašeliništích v České republice
Preslia 82: 423–435, 2010.
AbstractOpen Access PDF

Křišťálová V., Chrtek J., Krahulcová A., Bräutigam S. & Krahulec F.
Populations of species of Pilosella in ruderal habitats in the city of Prague: frequency, chromosome numbers and mode of reproduction
Populace druhů rodu Pilosella na ruderálních stanovištích v Praze: frekvence výskytu, počty chromozomů a způsob rozmnožování
Preslia 82: 437–464, 2010.
AbstractOpen Access PDF

Phillips M. L., Murray B. R., Pyšek P., Pergl J., Jarošík V., Chytrý M. & Kühn I.
Plant species of the Central European flora as aliens in Australia
Středoevropské rostlinné druhy zavlečené do Austrálie
Preslia 82: 465–482, 2010.
AbstractOpen Access PDF

Viard-Crétat F., Gross N., Colace M.-P. & Lavorel S.
Litter and living plants have contrasting effects on seedling recruitment in subalpine grasslands
Vegetace a opad mají opačný vliv na vzcházení semenáčů v subalpinských travinných společenstevech
Preslia 82: 483–496, 2010.
AbstractPDF


 

Preslia 82 (3) 2010

Kaplan Z.
Hybridization of Potamogeton species in the Czech Republic: diversity, distribution, temporal trends and habitat preferences
Hybridizace druhů rodu Potamogeton v České republice z pohledu diverzity, rozšíření, změn v čase a preference biotopů
Preslia 82: 261–287, 2010.
AbstractOpen Access PDF

Doležal J., Mazůrek P. & Klimešová J.
Oak decline in southern Moravia: the association between climate change and early and late wood formation in oaks
Odumírání dubů na jižní Moravě v důsledku vlivu klimatických změn na tvorbu jarního a letního dřeva
Preslia 82: 289–306, 2010.
AbstractPDF

Rozbrojová Z., Hájek M. & Hájek O.
Vegetation diversity of mesic meadows and pastures in the West Carpathians
Diverzita vegetace mezofilních luk a pastvin v Západních Karpatech
Preslia 82: 307–332, 2010.
AbstractOpen Access PDF

Trnková R., Řehounková K. & Prach K.
Spontaneous succession of vegetation on acidic bedrock in quarries in the Czech Republic
Spontánní sukcese vegetace v kyselých kamenolomech v České republice
Preslia 82: 333–343, 2010.
AbstractOpen Access PDF

Bruun H. H., Valtinat K., Kollmann J. & Brunet J.
Post-dispersal seed predation of woody forest species limits recolonization of forest plantations on ex-arable land
Postdisperzní predace semen lesních dřevin limituje opětovnou kolonizaci lesních výsadeb na bývalé orné půdě
Preslia 82: 345–356, 2010.
AbstractOpen Access PDF

Ekrt L. & Hrivnák R.
Asplenium platyneuron, a new pteridophyte for Europe
Asplenium platyneuron (Aspleniaceae, Pteridophyta), druh nově zaznamenaný v Evropě
Preslia 82: 357–364, 2010.
AbstractPDF


 

Preslia 82 (2) 2010

Dúbravková D., Chytrý M., Willner W., Illyés E., Janišová M. & Kállayné Szerényi J.
Dry grasslands in the Western Carpathians and the northern Pannonian Basin: a numerical classification
Xerotermné trávnaté porasty Západných Karpát a severnej časti Panónskej kotliny: numerická klasifikácia
Preslia 82: 165–221, 2010.
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Dudová L., Hájek M. & Hájková P.
The origin and vegetation development of the Rejvíz pine bog and the history of the surrounding landscape during the Holocene
Vznik a vývoj vegetace blatkového vrchoviště Rejvíz a historie okolní krajiny během Holocénu
Preslia 82: 223–246, 2010.
AbstractOpen Access PDF

Csiky J., Mesterházy A., Szalontai B. & Pótóné Oláh E.
A morphological study of Ceratophyllum tanaiticum, a species new to the flora of Hungary
Morfologická studie druhu Ceratophyllum tanaiticum, nové rostliny pro květenu Maďarska
Preslia 82: 247–259, 2010.
AbstractOpen Access PDF


 

Preslia 82 (1) 2010

FLOW CYTOMETRY IN BOTANICAL RESEARCH
PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE V BOTANICKÉM VÝZKUMU

Suda J. & Pyšek P.
Flow cytometry in botanical research: introduction
Preslia 82: 1–2, 2010.
Free PDF

Loureiro J., Trávníček P., Rauchová J., Urfus T., Vít P., Štech M., Castro S. & Suda J.
The use of flow cytometry in the biosystematics, ecology and population biology of homoploid plants
Využití průtokové cytometrie při studiu homoploidních skupin rostlin
Preslia 82: 3–21, 2010.
AbstractOpen Access PDF

Krahulcová A. & Rotreková O.
Use of flow cytometry in research on apomictic plants
Využití průtokové cytometrie ve výzkumu apomiktických rostlin
Preslia 82: 23–39, 2010.
AbstractPDF

Šmarda P. & Bureš P.
Understanding intraspecific variation in genome size in plants
Co víme o vnitrodruhové variabilitě velikosti genomu u rostlin
Preslia 82: 41–61, 2010.
AbstractPDF

Temsch E. M., Greilhuber J. & Krisai R.
Genome size in liverworts
Velikost genomu játrovek
Preslia 82: 63–80, 2010.
AbstractPDF

Kubešová M., Moravcová L., Suda J., Jarošík V. & Pyšek P.
Naturalized plants have smaller genomes than their non-invading relatives: a flow cytometric analysis of the Czech alien flora
Naturalizované rostliny mají menší genom než neinvadující druhy: cytometrická analýza nepůvodních druhů české květeny
Preslia 82: 81–96, 2010.
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Suda J., Trávníček P., Mandák B. & Berchová-Bímová K.
Genome size as a marker for identifying the invasive alien taxa in Fallopia section Reynoutria
Velikost genomu umožňuje odlišení invazních druhů křídlatek (Fallopia sekce Reynoutria)
Preslia 82: 97–106, 2010.
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Šafářová L. & Duchoslav M.
Cytotype distribution in mixed populations of polyploid Allium oleraceum measured at a microgeographic scale
Rozšíření ploidií v cytotypově smíšených populacích Allium oleraceum
Preslia 82: 107–126, 2010.
AbstractPDFElectronic appendix

Dušková E., Kolář F., Sklenář P., Rauchová J., Kubešová M., Fér T., Suda J. & Marhold K.
Genome size correlates with growth form, habitat and phylogeny in the Andean genus Lasiocephalus (Asteraceae)
Velikost genomu andského rodu Lasiocephalus (Asteraceae) souvisí s životní formou, ekologií a fylogenezí
Preslia 82: 127–148, 2010.
AbstractOpen Access PDFElectronic appendix

Trávníček P., Eliášová A. & Suda J.
The distribution of cytotypes of Vicia cracca in Central Europe: the changes that have occurred over the last four decades
Rozšíření cytotypů Vicia cracca ve střední Evropě: co se změnilo během posledních 40 let
Preslia 82: 149–163, 2010.
AbstractPDFElectronic appendix


 

Volume 81  /  Ročník 81

Preslia 81 (4) 2009

Karlík P. & Poschlod P.
History or abiotic filter: which is more important in determining the species composition of calcareous grasslands?
Které parametry jsou odpovědné za druhové složení suchých vápnomilných trávníků – historie nebo stanovištní podmínky?
Preslia 81: 321–340, 2009.
AbstractFree PDFElectronic appendix

Štajerová K., Šmilauerová M. & Šmilauer P.
Arbuscular mycorrhizal symbiosis of herbaceous invasive neophytes in the Czech Republic
Arbuskulární mykorhizní symbióza bylinných invazních neofytů České republiky
Preslia 81: 341–355, 2009.
AbstractFree PDFElectronic appendix

Perglová I., Pergl J., Skálová H., Moravcová L., Jarošík V. & Pyšek P.
Differences in germination and seedling establishment of alien and native Impatiens species
Rozdíly v klíčivosti semen a vzcházení semenáčů nepůvodních a původních druhů rodu Impatiens
Preslia 81: 357–375, 2009.
AbstractFree PDF

Gregor T.
The distribution of Galeopsis ladanum in Germany based on an analysis of herbarium material is smaller than that indicated in plant atlases
Fytogeografické atlasy v Německu udávají větší rozšíření Galeopis ladanum, než dokládá herbářový materiál
Preslia 81: 377–386, 2009.
AbstractFree PDFElectronic appendix

Kaplan Z. & Fehrer J.
An orphaned clone of Potamogeton ×schreberi in the Czech Republic
Nález křížence Potamogeton ×schreberi v jižních Čechách bez přítomnosti rodičovských druhů
Preslia 81: 387–397, 2009.
AbstractFree PDF

Košnar J. & Kolář F.
A taxonomic study of selected European taxa of the Tortula muralis (Pottiaceae, Musci) complex: variation in morphology and ploidy level
Taxonomická studie vybraných evropských taxonů okruhu Tortula muralis (Pottiaceae, Musci): variabilita morfologických znaků a ploidní úrovně
Preslia 81: 399–421, 2009.
AbstractFree PDF

Rybníček K. & Rybníčková E.
Precultural vegetation in the western foothills of the Kremnické vrchy Mts in central Slovakia and its transformation by man
Původní vegetace západního úbočí Kremnických vrchů a její proměny v důsledku lidských zásahů
Preslia 81: 423–437, 2009.
AbstractFree PDF


 

Preslia 81 (3) 2009

Schaminée J. H. J., Hennekens S. M., Chytrý M. & Rodwell J. S.
Vegetation-plot data and databases in Europe: an overview
Přehled vegetačních dat a databází v Evropě
Preslia 81: 173–185, 2009.
AbstractFree PDF

Chytrý M., Wild J., Pyšek P., Tichý L., Danihelka J. & Knollová I.
Maps of the level of invasion of the Czech Republic by alien plants
Mapy invadovanosti České republiky nepůvodními rostlinami
Preslia 81: 187–207, 2009.
AbstractFree PDF

Kuneš P., Abraham V., Kovářík O., Kopecký M. & PALYCZ contributors
Czech Quaternary Palynological Database – PALYCZ: review and basic statistics of the data
Česká kvartérní pylová databáze – PALYCZ: přehled a základní statistika
Preslia 81: 209–238, 2009.
AbstractFree PDF

Illyés E., Bauer N. & Botta-Dukát Z.
Classification of semi-dry grassland vegetation in Hungary
Klasifikace vegetace širokolistých suchých trávníků v Maďarsku
Preslia 81: 239–260, 2009.
AbstractFree PDFElectronic appendix

Ekrt L., Trávníček P., Jarolímová V., Vít P. & Urfus T.
Genome size and morphology of the Dryopteris affinis group in Central Europe
Velikost genomu a morfologie skupiny Dryopteris affinis ve střední Evropě
Preslia 81: 261–280, 2009.
AbstractFree PDF

Zalewska-Gałosz J., Ronikier M. & Kaplan Z.
The first European record of Potamogeton ×subobtusus identified using ITS and cpDNA sequence data
První údaj o výskytu křížence Potamogeton ×subobtusus v Evropě s molekulárním potvrzením jeho identity analýzou jaderné a chloroplastové DNA
Preslia 81: 281–292, 2009.
AbstractFree PDF

Letz D. R.
A new species of the Sempervivum marmoreum group in Central Europe
Nový druh z okruhu Sempervivum marmoreum v strednej Európe
Preslia 81: 293–308, 2009.
AbstractFree PDF

Hülber K., Sonnleitner M., Flatscher R., Berger A., Dobrovsky R., Niessner S., Nigl T., Schneeweiss G. M., Kubešová M., Rauchová J., Suda J. & Schönswetter P.
Ecological segregation drives fine-scale cytotype distribution of Senecio carniolicus in the Eastern Alps
Ekologická diferenciace jako faktor určující rozšíření cytotypů Senecio carniolicus na malém prostorovém měřítku ve východních Alpách
Preslia 81: 309–319, 2009.
AbstractFree PDF


 

Preslia 81 (2) 2009

Başnou C., Pino J. & Šmilauer P.
Effect of grazing on grasslands in theWestern Romanian Carpathians depends on the bedrock type
Vliv pastvy na složení travních společenstev se v Rumunských Západních Karpatech mění s druhem podloží
Preslia 81: 91–104, 2009.
AbstractFree PDF

Bastl M., Štechová T. & Prach K.
Effect of disturbance on the vegetation of peat bogs with Pinus rotundata in the Třeboň Basin, Czech Republic
Vegetační změny blatkových rašelinišť Třeboňské pánve po různých typech narušení
Preslia 81: 105–117, 2009.
AbstractFree PDF

Essl F., Dullinger S. & Kleinbauer I.
Changes in the spatio-temporal patterns and habitat preferences of Ambrosia artemisiifolia during its invasion of Austria
Změny v rozšíření a vazbě na stanoviště v průběhu invaze Ambrosia artemisiifolia v Rakousku
Preslia 81: 119–133, 2009.
AbstractFree PDF

Čtvrtlíková M., Vrba J., Znachor P. & Hekera P.
Effects of aluminium toxicity and low pH on the early development of Isoëtes echinospora
Vliv toxicity hliníku a nízkého pH na raný vývoj Isoëtes echinospora
Preslia 81: 135–149, 2009.
AbstractFree PDF

Danihelka J., Niklfeld H. & Šípošová H.
Viola elatior, V. pumila and V. stagnina in Austria, Czechia and Slovakia: a story of decline
Viola elatior, V. pumila a V. stagnina v Rakousku, České republice a na Slovensku postupně vymírají
Preslia 81: 151–171, 2009.
AbstractFree PDFElectronic appendix


 

Preslia 81 (1) 2009

Těšitel J., Malinová T., Štech M. & Herbstová M.
Variation in the Melampyrum sylvaticum group in the Carpathian and Hercynian region: two lineages with different evolutionary histories
Variabilita Melampyrum sylvaticum agg. v karpatské a hercynské oblasti: dvě odlišné evoluční linie
Preslia 81: 1–22, 2009.
AbstractFree PDF

Šingliarová B. & Mráz P.
A taxonomic revision of the Pilosella alpicola group in the Carpathians
Taxonomická revízia skupiny Pilosella alpicola v Karpatoch
Preslia 81: 23–41, 2009.
AbstractFree PDF

Lepší M. & Lepší P.
Rubus silvae-norticae, a new species from Bohemia, Austria and Bavaria and the significance of brambles for regional migrations
Rubus silvae-norticae, nový druh ostružiníku z Čech, Rakouska a Bavorska a význam ostružiníků pro regionální migrace
Preslia 81: 43–62, 2009.
AbstractFree PDF

Lepší M., Vít P., Lepší P., Boublík K. & Kolář F.
Sorbus portae-bohemicae and Sorbus albensis, two new endemic apomictic species recognized based on a revision of Sorbus bohemica
Sorbus portae-bohemicae a Sorbus albensis, dva nové endemické apomiktické druhy rozlišené na základě revize Sorbus bohemica
Preslia 81: 63–89, 2009.
AbstractFree PDF


 

Volume 80  /  Ročník 80

Preslia 80 (4) 2008

Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. & Štech M.
Central European pine bogs changing along an altitudinal gradient
Změny středoevropských rašelinišť s borovicí blatkou a jejími kříženci podél gradientu nadmořské výšky
Preslia 80: 349–363, 2008.
AbstractFree PDFElectronic appendix

Heinze B.
Genetic traces of cultivated hybrid poplars in the offspring of native Populus nigra in Austria
Genetické stopy hybridních kultivarů v potomstvu původního druhu Populus nigra
Preslia 80: 365–374, 2008.
AbstractFree PDF

Knapp S., Kühn I., Wittig R., Ozinga W. A., Poschlod P. & Klotz S.
Urbanization causes shifts of species’ trait state frequencies
Urbanizace způsobuje změny v zastoupení druhů určitých vlastností
Preslia 80: 375–388, 2008.
AbstractFree PDF

Štěpánková J.
Carex derelicta, a new species from the Krkonoše Mountains (Czech Republic)
Carex derelicta, nový druh ostřice z Krkonoš
Preslia 80: 389–397, 2008.
AbstractFree PDF

Štechová T., Hájek M., Hájková P. & Navrátilová J.
Comparison of habitat requirements of the mosses Hamatocaulis vernicosus, Scorpidium cossonii and Warnstorfia exannulata in different parts of temperate Europe
Porovnání stanovištních nároků mechů Hamatocaulis vernicosus, Scorpidium cossonii a Warnstorfia exannulata v různých částech temperátní Evropy
Preslia 80: 399–410, 2008.
AbstractFree PDF

Pellegrino G., Bellusci F. & Musacchio A.
Double floral mimicry and the magnet species effect in dimorphic co-flowering species, the deceptive orchid Dactylorhiza sambucina and rewarding Viola aethnensis
Dvojitá květní miméze a sdílení opylovačů mezi dimorfní šálivou orchidejí Dactylorhiza sambucina a nektar nesoucí violkou Viola aethnensis
Preslia 80: 411–422, 2008.
AbstractFree PDF

Götzenberger L., Kühn I. & Klotz S.
Effects of habitat disturbance and pollination type on the interspecific variation in pollen-ovule ratios
Vliv disturbance a způsobu opylení na vnitrodruhovou variabilitu v poměru mezi počtem pylových zrn a vajíček
Preslia 80: 423–437, 2008.
AbstractFree PDFElectronic appendix


 

Preslia 80 (3) 2008

Klimešová J., Latzel V., de Bello F. & van Groenendael J. M.
Plant functional traits in studies of vegetation changes in response to grazing and mowing: towards a use of more specific traits
Funkční vlastnosti rostlin ve studiu vegetačních změn v důsledku změny obhospodařování pastvou a kosením
Preslia 80: 245–253, 2008.
AbstractFree PDF

Klimešová J. & Klimeš L.
Clonal growth diversity and bud banks of plants in the Czech flora: an evaluation using the CLO-PLA3 database
Diverzita klonálního růstu a banka pupenů u rostlin české flóry: zhodnocení pomocí databáze CLO-PLA3
Preslia 80: 255–275, 2008.
AbstractFree PDFElectronic appendices

Mácová M.
Dendroclimatological comparison of native Pinus sylvestris and invasive Pinus strobus in different habitats in the Czech Republic
Dendroklimatologické srovnání původní Pinus sylvestris a invazní Pinus strobus v různých habitatech v České republice
Preslia 80: 277–289, 2008.
AbstractFree PDF

Lososová Z. & Simonová D.
Changes during the 20th century in species composition of synanthropic vegetation in Moravia (Czech Republic)
Změny ve složení synantropní vegetace na Moravě v průběhu 20. století
Preslia 80: 291–305, 2008.
AbstractFree PDF

Jankovská V. & Pokorný P.
Forest vegetation of the last full-glacial period in the Western Carpathians (Slovakia and Czech Republic)
Lesní vegetace v období posledního vrcholného glaciálu v Západních Karpatech
Preslia 80: 307–324, 2008.
AbstractFree PDF

Ekrt L. & Štech M.
A morphometric study and revision of the Asplenium trichomanes group in the Czech Republic
Morfometrická studie a revize komplexu Asplenium trichomanes v České republice
Preslia 80: 325–347, 2008.
AbstractFree PDF


 

Preslia 80 (2) 2008

Lambdon P. W., Pyšek P., Basnou C., Hejda M., Arianoutsou M., Essl F., Jarošík V., Pergl J., Winter M., Anastasiu P., Andriopoulos P., Bazos I., Brundu G., Celesti-Grapow L., Chassot P., Delipetrou P., Josefsson M., Kark S., Klotz S., Kokkoris Y., Kühn I., Marchante H., Perglová I., Pino J., Vila M., Zikos A., Roy D. & Hulme P. E.
Alien flora of Europe: species diversity, temporal trends, geographical patterns and research needs
Zavlečená flóra Evropy: druhová diverzita, časové trendy, zákonitosti geografického rozšíření a oblasti budoucího výzkumu
Preslia 80: 101–149, 2008.
AbstractFree PDFElectronic appendix

Liška J., Palice Z. & Slavíková Š.
Checklist and Red List of lichens of the Czech Republic
Seznam a Červený seznam lišejníků České republiky
Preslia 80: 151–182, 2008.
AbstractFree PDF

Chýlová T. & Münzbergová Z.
Past land use co-determines the present distribution of dry grassland plant species
Využití krajiny v minulosti spoluurčuje současné rozšíření druhů
Preslia 80: 183–198, 2008.
AbstractFree PDF

Douda J.
Formalized classification of the vegetation of alder carr and floodplain forests in the Czech Republic
Formalizovaná klasifikace vegetace mokřadních olšin a lužních lesů v České republice
Preslia 80: 199–224, 2008.
AbstractFree PDF

Bureš P. & Danihelka J.
Eleocharis palustris subsp. waltersii, a new name for E. palustris subsp. vulgaris
Eleocharis palustris subsp. waltersii, nové jméno pro E. palustris subsp. vulgaris
Preslia 80: 225–228, 2008.
AbstractFree PDF

Lepší M., Vít P., Lepší P., Boublík K. & Suda J.
Sorbus milensis, a new hybridogenous species from northwestern Bohemia
Sorbus milensis, nový hybridogenní druh jeřábu ze severozápadních Čech
Preslia 80: 229–244, 2008.
AbstractFree PDF


 

Preslia 80 (1) 2008

Krahulec F., Krahulcová A., Fehrer J., Bräutigam S. & Schuhwerk F.
The structure of the agamic complex of Hieracium subgen. Pilosella in the Šumava Mts and its comparison with other regions in Central Europe
Jestřábníky Hieracium subgen. Pilosella na Šumavě: struktura agamického komplexu a srovnání s dalšími středoevropskými regiony
Preslia 80: 1–26, 2008.
AbstractFree PDF

Trávníček B., Kirschner J. & Štěpánek J.
Five new species of Taraxacum sect. Ruderalia from Central Europe and Denmark
Pět nových druhů rodu Taraxacum sect. Ruderalia ze střední Evropy a Dánska
Preslia 80: 27–59, 2008.
AbstractFree PDF

Ricotta C. & Burrascano S.
Beta diversity for functional ecology
Beta diverzita ve funkční ekologii
Preslia 80: 61–71, 2008.
AbstractFree PDF

Török P., Matus G., Papp M. & Tóthmérész B.
Secondary succession in overgrazed Pannonian sandy grasslands
Sekundární sukcese v nadměrně spásaných panonských travních společenstvech
Preslia 80: 73–85, 2008.
AbstractFree PDFElectronic appendix

Poulíčková A.
Morphology, cytology and sexual reproduction in the aerophytic cave diatom Luticola dismutica (Bacillariophyceae)
Morfologie, cytologie a pohlavní rozmnožování aerofytické jeskynní rozsivky Luticola dismutica (Bacillariophyceae)
Preslia 80: 87–99, 2008.
AbstractFree PDF


 

Volume 79  /  Ročník 79

Preslia 79 (4) 2007

Sádlo J., Chytrý M. & Pyšek P.
Regional species pools of vascular plants in habitats of the Czech Republic
Druhy cévnatých rostlin v biotopech České republiky
Preslia 79: 303–321, 2007.
AbstractFree PDF

Kirschner J., Kirschnerová L. & Štěpánek J.
Generally accepted plant names based on material from the Czech Republic and published in 1753–1820
Obecně přijímaná jména rostlin založená namateriálu z České republiky a publikovaná v letech 1753–1820
Preslia 79: 323–365, 2007.
AbstractFree PDF

Fér T., Vašák P., Vojta J. & Marhold K.
Out of the Alps or Carpathians? Origin of Central European populations of Rosa pendulina
Z Alp nebo z Karpat? Původ středoevropských populací druhu Rosa pendulina
Preslia 79: 367–376, 2007.
AbstractFree PDF

Essl F.
From ornamental to detrimental? The incipient invasion of Central Europe by Paulownia tomentosa
Probíhající invaze Paulownia tomentosa ve střední Evropě
Preslia 79: 377–389, 2007.
AbstractFree PDF

Ewald J.
Bimodal spectra of nutrient indicators reveal abrupt eutrophication of pine forests
Bimodální spektra indikačních hodnot pro živiny svědčí o náhlé eutrofikaci borů
Preslia 79: 391–400, 2007.
AbstractFree PDF

Neustupa J. & Škaloud P.
Geometric morphometrics and qualitative patterns in the morphological variation of five species of Micrasterias (Zygnemophyceae, Viridiplantae)
Geometrická morfometrika a kvalitativní vzorce morfologické variability u pěti druhů rodu Micrasterias (Zygnemophyceae, Viridiplantae)
Preslia 79: 401–417, 2007.
AbstractFree PDF


 

Preslia 79 (3) 2007

Zelený D. & Chytrý M.
Environmental control of the vegetation pattern in deep river valleys of the Bohemian Massif
Vliv faktorů prostředí na vegetaci hlubokých říčních údolí Českého masivu
Preslia 79: 205–222, 2007.
AbstractFree PDF

Vojta J.
Relative importance of historical and natural factors influencing vegetation of secondary forests in abandoned villages
Relativní význam historických a přírodních faktorů ovlivňujících vegetaci sekundárních lesů zaniklých vesnic v Doupovských horách
Preslia 79: 223–244, 2007.
AbstractFree PDF

Honsová D., Hejcman M., Klaudisová M., Pavlů V., Kocourková D. & Hakl J.
Species composition of an alluvial meadow after 40 years of applying nitrogen, phospohorus and potassium fertilizer
Druhové složení aluviální louky po 40 letech hnojení dusíkem, fosforem a draslíkem
Preslia 79: 245–258, 2007.
AbstractFree PDF

Kozáková R. & Pokorný P.
Dynamics of the biotopes at the edge of a medieval town: pollen analysis of Vltava river sediments in Prague, Czech Republic
Dynamika biotopů na okraji vznikající středověké Prahy ve světle pylové analýzy ze sedimentů slepého ramene Vltavy
Preslia 79: 259–281, 2007.
AbstractFree PDF

Šilc U. & Čarni A.
Formalized classification of the weed vegetation of arable land in Slovenia
Formalizovaná klasifikace plevelové vegetace Slovinska
Preslia 79: 283–302, 2007.
AbstractFree PDF


 

Preslia 79 (2) 2007

Lihová J., Kochjarová J. & Marhold K.
Hybridization between polyploids Cardamine enneaphyllos and C. glanduligera in the West Carpathians: evidence from morphology, pollen fertility and PCR-RFLP patterns
Hybridizácia medzi polyploidmi Cardamine enneaphyllos a C. glanduligera v Západných Karpatoch: morfológia, fertilita peľu a PCR-RFLP analýzy
Preslia 79: 101–125, 2007.
AbstractFree PDF

Adamec L.
Investment in carnivory in Utricularia stygia and U. intermedia with dimorphic shoots
Investice do masožravosti u Utricularia stygia a U. intermedia s dvojtvarými prýty
Preslia 79: 127–139, 2007.
AbstractFree PDF

Boublík K., Petřík P., Sádlo J., Hédl R., Willner W., Černý T. & Kolbek J.
Calcicolous beech forests and related vegetation in the Czech Republic: a comparison of formalized classifications
Vápnomilné bučiny České republiky a příbuzná vegetace – srovnání formalizovaných klasifikací
Preslia 79: 141–161, 2007.
AbstractFree PDF

Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. & Liška J.
New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Caloplaca
Nové a pozoruhodné lišejníky z České republiky – rod Caloplaca
Preslia 79: 163–184, 2007.
AbstractFree PDF

Poulíčková A. & Hašler P.
Aerophytic diatoms from caves in central Moravia (Czech Republic)
Subaerické rozsivky jeskyní střední Moravy (Česká republika)
Preslia 79: 185–204, 2007.
AbstractFree PDF


 

Preslia 79 (1) 2007

Roleček J.
Formalized classification of thermophilous oak forests in the Czech Republic: what brings the Cocktail method?
Formalizovaná klasifikace vegetace teplomilných doubrav v České republice: co přináší metoda Cocktail?
Preslia 79: 1–21, 2007.
AbstractFree PDF

Janeček Š., Janečková P. & Lepš J.
Effect of competition and soil quality on root topology of the perennial grass Molinia caerulea
Vliv kompetice a kvality půdy na topologii kořenů vytrvalé trávy Molinia caerulea
Preslia 79: 23–32, 2007.
AbstractFree PDF

Kollmann J., Bañuelos M. J. & Nielsen S. L.
Effects of virus infection on growth of the invasive alien Impatiens glandulifera
Vliv virové infekce na růst invazního druhu Impatiens glandulifera
Preslia 79: 33–44, 2007.
AbstractFree PDF

Chrtek J. jun. & Mráz P.
Taxonomic revision of Hieracium nigrescens agg. in the Western Carpathians
Taxonomická revize skupiny Hieracium nigrescens v Západních Karpatech
Preslia 79: 45–62, 2007.
AbstractFree PDF

Krahulec F. & Nesvadbová J.
Intergeneric hybrid Festuca rubra × Vulpia myuros in the Czech Republic
Mezirodový hybrid Festuca rubra × Vulpia myuros nalezen v České republice
Preslia 79: 63–68, 2007.
AbstractFree PDF

Ekrt L., Lepší M., Boublík K. & Lepší P.
Dryopteris remota rediscovered for the flora of the Czech Republic
Dryopteris remota – nově ověřený druh květeny České republiky
Preslia 79: 69–82, 2007.
AbstractFree PDF

Těšitel J. & Štech M.
Morphological variation in the Melampyrum sylvaticum group within the transitional zone between M. sylvaticum s. str. and M. herbichii
Morfologická variabilita Melampyrum sylvaticum agg. v přechodné zóně mezi Melampyrum sylvaticum s. str. a Melampyrum herbichii
Preslia 79: 83–99, 2007.
AbstractFree PDF


 

Volume 78  /  Ročník 78

Preslia 78 (4) 2006

ECOLOGICAL STUDIES DEDICATED TO MARCEL REJMÁNEK
EKOLOGICKÉ STUDIE VĚNOVANÉ MARCELU REJMÁNKOVI

Krahulec F., Lepš J. & Richardson D. M.
Marcel Rejmánek at 60 – the man and his work
Preslia 78: 361–374, 2006.
Free PDF

Richardson D. M.
Pinus: a model group for unlocking the secrets of alien plant invasions?
Borovice jako klíč k záhadám rostlinných invazí?
Preslia 78: 375–388, 2006.
AbstractFree PDF

Daehler C. C.
Invasibility of tropical islands by introduced plants: partitioning the influence of isolation and propagule pressure
Invazibilita tropických ostrovů: vliv izolace a tlaku propagulí
Preslia 78: 389–404, 2006.
AbstractFree PDF

Stohlgren T., Jarnevich C., Chong G. W. & Evangelista P. H.
Scale and plant invasions: a theory of biotic acceptance
Měřítko studia a rostlinné invaze: teorie biotické akceptance
Preslia 78: 405–426, 2006.
AbstractFree PDF

Palmer M. W.
Scale dependence of native and alien species richness in North American floras
Vliv měřítka studia na faktory určující bohatost původních a zavlečených druhů v severoamerických flórách
Preslia 78: 427–436, 2006.
AbstractFree PDF

Pyšek P., Richardson D. M. & Jarošík V.
Who cites who in the invasion zoo: insights from an analysis of the most highly cited papers in invasion ecology
Analýza nejcitovanějších článků v invazní ekologii
Preslia 78: 437–468, 2006.
AbstractFree PDF

Prach K. & Řehounková K.
Vegetation succession over broad geographical scales: which factors determine the patterns?
Sukcese vegetace v širším geografickém měřítku: jaké jsou určující faktory?
Preslia 78: 469–480, 2006.
AbstractFree PDF

Lepš J., de Bello F., Lavorel S. & Berman S.
Quantifying and interpreting functional diversity of natural communities: practical considerations matter
Kvantifikace a interpretace funkční diverzity ekologických společenstev: důležitost praktických hledisek
Preslia 78: 481–501, 2006.
AbstractFree PDFErratum
The macro for calculation of functional diversity indices described in this paper is available here.

Krahulec F.
Species of vascular plants endemic to the Krkonoše Mts (Western Sudetes)
Endemické druhy cévnatých rostlin v Krkonoších
Preslia 78: 503–516, 2006.
AbstractFree PDF


 

Preslia 78 (3) 2006

Perglová I., Pergl J. & Pyšek P.
Flowering phenology and reproductive effort of the invasive alien plant Heracleum mantegazzianum
Fenologie kvetení a plodnost invazního druhu Heracleum mantegazzianum
Preslia 78: 265–285, 2006.
AbstractFree PDF

Moravcová L., Pyšek P., Pergl J., Perglová I. & Jarošík V.
Seasonal pattern of germination and seed longevity in the invasive species Heracleum mantegazzianum
Sezónní průběh klíčení a životnost semen invazního druhu Heracleum mantegazzianum
Preslia 78: 287–301, 2006.
AbstractFree PDF

Kaplan Z. & Fehrer J.
Comparison of natural and artificial hybridization in Potamogeton
Porovnání přirozené a experimentální hybridizace v rodu Potamogeton
Preslia 78: 303–316, 2006.
AbstractFree PDF

Filipová L. & Krahulec F.
The transition zone between Anthoxanthum alpinum and A. odoratum in the Krkonoše Mts
Zóna překryvu druhů Anthoxanthum odoratum a A. alpinum v Krkonoších
Preslia 78: 317–330, 2006.
AbstractFree PDF

Dítě D., Navrátilová J., Hájek M., Valachovič M. & Pukajová D.
Habitat variability and classification of Utricularia communities: comparison of peat depressions in Slovakia and the Třeboň basin
Variabilita biotopů a klasifikace společenstev s bublinatkami (Utricularia): srovnání rašelinných depresí na Slovensku a v Třeboňské pánvi
Preslia 78: 331–343, 2006.
AbstractFree PDFElectronic appendix#dite

Štěpánková J.
Karyotaxonomy of Myosotis alpestris group
Chromozomové počty a taxonomické poznámky k zástupcům skupiny Myosotis alpestris
Preslia 78: 345–352, 2006.
AbstractFree PDF

Řezáčová M.
Mallomonas kalinae (Synurophyceae), a new species of alga from northern Bohemia, Czech Republic
Mallomonas kalinae, nový druh řasy ze třídy Synurophyceae ze severních Čech
Preslia 78: 353–358, 2006.
AbstractFree PDF


 

Preslia 78 (2) 2006

Kropáč Z.
Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision
Segetální vegetace České republiky: syntéza a syntaxonomická revize
Preslia 78: 123–209, 2006.
AbstractFree PDF

Petřík P. & Wild J.
Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic)
Faktory prostředí korelující s rozšířením rostlin na středním měřítku: případová studie ze severních Čech
Preslia 78: 211–234, 2006.
AbstractFree PDF

Šumberová K., Lososová Z., Fabšičová M. & Horáková V.
Variability of vegetation of exposed pond bottoms in relation to management and environmental factors
Variabilita vegetace obnažených den ve vztahu k obhospodařování a faktorům prostředí
Preslia 78: 235–252, 2006.
AbstractFree PDF

Neustupa J. & Šťastný J.
The geometric morphometric study of Central European species of the genus Micrasterias (Zygnematophyceae, Viridiplantae)
Geometricko-morfometrická studie středoevropských druhů rodu Micrasterias (Zygnematophyceae, Viridiplantae)
Preslia 78: 253–263, 2006.
AbstractFree PDF


 

Preslia 78 (1) 2006

Mráz P. & Paule J.
Experimental hybridization in the genus Hieracium s. str.: crosses between diploid taxa
Experimentálna hybridizácia v rode Hieracium s. str.: kríženie vybraných diploidných druhov
Preslia 78: 1–26, 2006.
AbstractFree PDFElectronic appendix

Kirschner J., Štěpánek J. & Klimeš L.
Dandelions in Central Asia: A taxonomic revision of Taraxacum section Leucantha
Taxonomická revize Taraxacum sect. Leucantha v Centrální Asii
Preslia 78: 27–65, 2006.
AbstractFree PDF

Jansová I. & Soldán Z.
The habitat factors that affect the composition of bryophyte and lichen communities on fallen logs
Jaké faktory ovlivňují složení společenstev mechorostů a lišejníků na padlých kmenech?
Preslia 78: 67–86, 2006.
AbstractFree PDF

Havlová M.
Syntaxonomical revision of the Molinion meadows in the Czech Republic
Syntaxonomická revize luk svazu Molinion v České republice
Preslia 78: 87–101, 2006.
AbstractFree PDF

Lepší M. & Lepší P.
Rubus kletensis, a new species from South Bohemia and Upper Austria
Rubus kletensis, nový druh ostružiníku z jižních Čech a Horního Rakouska
Preslia 78: 103–114, 2006.
AbstractFree PDF

Vondrák J. & Prach K.
Occurrence of heliophilous species on isolated rocky outcrops in a forested landscape: relict species or recent arrivals?
Výskyt heliofilních druhů na izolovaných skalních výchozech v lesnaté krajině: relikty nebo penetranty?
Preslia 78: 115–121, 2006.
AbstractFree PDF


 

Volume 77  /  Ročník 77

Preslia 77 (4) 2005

Chytrý M., Pyšek P., Tichý L., Knollová I. & Danihelka J.
Invasions by alien plants in the Czech Republic: a quantitative assessment across habitats
Invaze nepůvodních rostlin v České republice: kvantitativní srovnání různých biotopů
Preslia 77: 339–354, 2005.
AbstractFree PDF

Kanz B., Dürhammer O. & Printzen C.
Lichens and lichenicolous fungi of the Bavarian Forest
Lišejníky a lichenikolní houby německé části Šumavy a Českého lesa
Preslia 77: 355–403, 2005.
AbstractFree PDF

Navrátilová J. & Navrátil J.
Vegetation gradients in fishpond mires in relation to seasonal fluctuations in environmental factors
Sezónní kolísání faktorů prostředí a jejich souvislost s gradientem vegetace na rybničních rašeliništích
Preslia 77: 405–418, 2005.
AbstractFree PDF

Kaplan Z.
Potamogeton schweinfurthii A. Benn., a new species for Europe
Potamogeton schweinfurthii A. Benn. – druh nově nalezený v Evropě
Preslia 77: 419–431, 2005.
AbstractFree PDF

Žíla V. & Weber H. E.
A new species of Rubus from Bavaria, Bohemia and Austria
Nový druh ostružiníku z Bavorska, Čech a Rakouska
Preslia 77: 433–437, 2005.
AbstractFree PDF

Neustupa J. & Hodač L.
Changes in shape of the coenobial cells of an experimental strain of Pediastrum duplex var. duplex (Chlorophyta) reared at different pHs
Variabilita tvaru cenobiálních buněk experimentální kultury druhu Pediastrum duplex var. duplex (Chlorophyta) ve vztahu k pH prostředí
Preslia 77: 439–452, 2005.
AbstractFree PDF

Nováková S.
Pseudocarteria corcontica, a new quadriflagellate species (Volvocales)
Pseudocarteria corcontica – nový druh bičíkovce z řádu Volvocales
Preslia 77: 453–457, 2005.
AbstractFree PDF


 

Preslia 77 (3) 2005

Roleček J.
Vegetation types of dry-mesic oak forests in Slovakia
Vegetační typy subtermofilních doubrav na Slovensku
Preslia 77: 241–261, 2005.
AbstractFree PDF

Kirschner J. & Štěpánek J.
Dandelions in Central Asia: Taraxacum sect. Suavia
Rod Taraxacum v Centrální Asii: sekce Suavia
Preslia 77: 263–276, 2005.
AbstractFree PDF

Jarolímová V.
Experimental hybridization of species in the genus Rorippa
Experimentální hybridizace mezi některými druhy rodu Rorippa
Preslia 77: 277–296, 2005.
AbstractFree PDF

Krahulec F., Kaplan Z. & Novák J.
Tragopogon porrifolius × T. pratensis: the present state of an old hybrid population in Central Bohemia, the Czech Republic
Současný stav hybridogenní populace Tragopogon porrifolius × T. pratensis u Roudnice nad Labem ve středních Čechách
Preslia 77: 297–306, 2005.
AbstractFree PDF

Peckert T., Chrtek J. jun. & Plačková I.
Genetic variation in agamospermous populations of Hieracium echioides in southern Slovakia and northern Hungary (Danube Basin)
Genetická variabilita agamospermických populací Hieracium echioides na jižním Slovensku a v severním Maďarsku (Podunají)
Preslia 77: 307–315, 2005.
AbstractFree PDF

Kochjarová J.
Scilla bifolia group in the Western Carpathians and adjacent part of the Pannonian lowland: annotated chromosome counts
Scilla bifolia agg. v Západných Karpatoch a priľahlej časti Panónie: komentované chromozómové počty
Preslia 77: 317–326, 2005.
AbstractFree PDF


 

Preslia 77 (2) 2005

Ruprecht E.
Secondary succession in old-fields in the Transylvanian Lowland (Romania)
Sekundární sukcese na opuštěných polích v Transylvánské nížině v Rumunsku
Preslia 77: 145–157, 2005.
AbstractFree PDF

Marhold K., Jongepierová I., Krahulcová A. & Kučera J.
Morphological and karyological differentiation of Gymnadenia densiflora and G. conopsea in the Czech Republic and Slovakia
Morfologická a karyologická diferenciace Gymnadenia densiflora a G. conopsea v České republice a na Slovensku
Preslia 77: 159–176, 2005.
AbstractFree PDF

Rotreklová O., Krahulcová A., Mráz P., Mrázová V., Mártonfiová L., Peckert T. & Šingliarová B.
Chromosome numbers and breeding systems of some European species of Hieracium subgen. Pilosella
Počty chromozomů a způsoby reprodukce některých evropských druhů jestřábníků (Hieracium subgen. Pilosella)
Preslia 77: 177–195, 2005.
AbstractFree PDF

Vašut R. J., Štěpánek J. & Kirschner J.
Two new apomictic Taraxacum microspecies of the section Erythrosperma from Central Europe
Dva nové druhy pampelišek ze sekce Erythrosperma ze střední Evropy
Preslia 77: 197–210, 2005.
AbstractFree PDF

Komárek J.
Studies on the cyanophytes (Cyanobacteria, Cyanoprokaryota) of Cuba 11. Freshwater Anabaena species
Studie o sinicích (Cyanobacteria, Cyanoprokaryota) Kuby. 11. Sladkovodní druhy rodu Anabaena
Preslia 77: 211–234, 2005.
AbstractFree PDF


 

Preslia 77 (1) 2005

Trávníček B. & Zázvorka J.
Taxonomy of Rubus ser. Discolores in the Czech Republic and adjacent regions
Taxonomie serie Discolores rodu Rubus v České republice a přilehlých oblastech
Preslia 77: 1–88, 2005.
AbstractFree PDF

Botta-Dukát Z., Chytrý M., Hájková P. & Havlová M.
Vegetation of lowland wet meadows along a climatic continentality gradient in Central Europe
Vegetace vlhkých nížinných luk podél gradientu klimatické kontinentality ve střední Evropě
Preslia 77: 89–111, 2005.
AbstractFree PDF

Pokorný P.
Role of man in the development of Holocene vegetation in Central Bohemia
Vliv činnosti člověka na lokální vývoj vegetace holocénu středních Čech
Preslia 77: 113–128, 2005.
AbstractFree PDF

Řepka R. & Danihelka J.
Typification of the name Carex muricata var. lamprocarpa Wallr. and its nomenclatural consequences
Typifikace jména Carex muricata var. lamprocarpa Wallr. a její nomenklatorické důsledky
Preslia 77: 129–136, 2005.
AbstractFree PDF


 

Volume 76  /  Ročník 76

Preslia 76 (4) 2004

Knollová I. & Chytrý M.
Oak-hornbeam forests of the Czech Republic: geographical and ecological approaches to vegetation classification
Dubohabřiny České republiky: geografický a ekologický přístup ke klasifikaci vegetace
Preslia 76: 291–311, 2004.
AbstractFree PDF

Rotreklová O.
Hieracium bauhini group in Central Europe: chromosome numbers and breeding systems
Počty chromozómů a způsoby reprodukce jestřábníků ze skupiny Hieracium bauhini ve střední Evropě
Preslia 76: 313–330, 2004.
AbstractFree PDF

Rybníček K. & Rybníčková E.
Pollen analyses of sediments from the summit of the Praděd range in the Hrubý Jeseník Mts (Eastern Sudetes)
Pylové analýzy z vrcholových poloh hřebene Praděda v Hrubém Jeseníku (Východní Sudety)
Preslia 76: 331–347, 2004.
AbstractFree PDF

Procházka F.
A centre of occurrence of Viscum album subsp. album in eastern Bohemia and an overview of the diversity of its host plants in the Czech Republic
Ohnisko výskytu Viscum album subsp. album ve východních Čechách a přehled hostitelských dřevin v České republice
Preslia 76: 349–359, 2004.
AbstractFree PDF

Jongepierová I., Jongepier J. W. & Klimeš L.
Restoring grassland on arable land: an example of a fast spontaneous succession without weed-dominated stages
Obnova lučních porostů na orné půdě: příklad rychlé spontánní sukcese bez stádia s plevely
Preslia 76: 361–369, 2004.
AbstractFree PDF

Kirschner J., Rejdali M. & Drábková L.
A new Juncus of the section Tenageia from Morocco and Egypt
Nová sítina ze sekce Tenageia z Maroka a Egypta
Preslia 76: 371–376, 2004.
AbstractFree PDF


 

Preslia 76 (3) 2004

BOTANICKÉ STUDIE VĚNOVANÉ PAMÁTCE EMILA HADAČE
BOTANICAL STUDIES DEDICATED TO THE MEMORY OF EMIL HADAČ

Rejmánek M., Kovář P., Krahulec F. & Hadinec J.
Emil Hadač (1914–2003) – botanik, ekolog a člověk
Emil Hadač (1914–2003)
Preslia 76: 195–206, 2004.
Free PDF

Rejmánek M., Rejmánková E. & Holzner W.
Species diversity of plant communities on calcareous screes: the role of intermediate disturbance
Druhová diverzita rostlinných společenstev na vápencových sutích: význam intermediární disturbance
Preslia 76: 207–222, 2004.
AbstractFree PDF

Krahulec F., Krahulcová A., Fehrer J., Bräutigam S., Plačková I. & Chrtek J. jun.
The Sudetic group of Hieracium subgen. Pilosella from the Krkonoše Mts: a synthetic view
Jestřábníky Hieracium subgen. Pilosella v Krkonoších: souhrnný pohled
Preslia 76: 223–243, 2004.
AbstractFree PDF

Wilson J. B., Agnew A. D. Q. & Sykes M. T.
Ecology or mythology? Are Whittaker’s “gradient analysis” curves reliable evidence of continuity in vegetation?
Ekologie nebo mytologie? Je Whittakerova „gradientová analýza“ důkazem kontinuity vegetace?
Preslia 76: 245–253, 2004.
AbstractFree PDF

Schofield W. B.
Endemic genera of bryophytes of North America (north of Mexico)
Endemické rody mechorostů Severní Ameriky
Preslia 76: 255–277, 2004.
AbstractFree PDF

Liška J. & Soldán Z.
Alien vascular plants recorded from the Barentsburg and Pyramiden settlements, Svalbard
Nepůvodní taxony cévnatých rostlin v okolí sídel Barentsburg a Pyramiden, Špicberky
Preslia 76: 279–290, 2004.
AbstractFree PDF


 

Preslia 76 (2) 2004

Hroudová Z., Zákravský P. & Čechurová O.
Germination of seed of Alisma gramineum and its distribution in the Czech Republic
Klíčení semen druhu Alisma gramineum a jeho rozšíření v České republice
Preslia 76: 97–118, 2004.
AbstractFree PDF

Chrtek J. jun., Mráz P. & Severa M.
Chromosome numbers in selected species of Hieracium s. str. (Hieracium subgen. Hieracium) in the Western Carpathians
Počty chromozomů vybraných druhů rodu Hieracium s. str. (Hieracium podrod Hieracium) ze Západních Karpat
Preslia 76: 119–139, 2004.
AbstractFree PDF

Kaplan Z. & Wolff P.
A morphological, anatomical and isozyme study of Potamogeton ×schreberi: confirmation of its recent occurrence in Germany and first documented record in France
Morfologie, anatomie lodyhy a isozymová spektra u Potamogeton ×schreberi: potvrzení současného výskytu v Německu a první údaj pro Francii
Preslia 76: 141–161, 2004.
AbstractFree PDF

Kučera P. & Marvan P.
Taxonomy and distribution of Lemanea and Paralemanea (Lemaneaceae, Rhodophyta) in the Czech Republic
Taxonomie a rozšíření ruduch rodů Lemanea a Paralemanea (Lemaneaceae, Rhodophyta) v České republice
Preslia 76: 163–174, 2004.
AbstractFree PDF

Řezáčová M., Neustupa J. & Šejnohová L.
Five species of Mallomonas (Synurophyceae) new to the algal flora of the Czech Republic
Pět druhů chrysomonád rodu Mallomonas (Synurophyceae) nových pro algoflóru České republiky
Preslia 76: 175–181, 2004.
AbstractFree PDF

Czeika H., Czeika G., Guttová A., Farkas E., Lőkös L. & Halda J.
Phytogeographic and taxonomical remarks on eleven species of cyanophilic lichens from Central Europe
Fytogeografické a taxonomické poznámky k 11 druhům cyanofilních lišejníků střední Evropy
Preslia 76: 183–192, 2004.
AbstractFree PDF


 

Preslia 76 (1) 2004

Hájek M. & Hekera P.
Can seasonal variation in fen water chemistry influence the reliability of vegetation-environment analyses?
Může sezónní variabilita v chemickém složení slatiništní vody ovlivnit spolehlivost vegetačně-stanovištních analýz?
Preslia 76: 1–14, 2004.
AbstractFree PDF

Mandák B., Pyšek P. & Bímová K.
History of the invasion and distribution of Reynoutria taxa in the Czech Republic: a hybrid spreading faster than its parents
Historie invaze a rozšíření taxonů rodu Reynoutria v České republice
Preslia 76: 15–64, 2004.
AbstractFree PDF

Lososová Z.
Weed vegetation in southern Moravia (Czech Republic): a formalized phytosociological classification
Plevelová vegetace jižní Moravy: formalizovaná fytocenologická klasifikace
Preslia 76: 65–85, 2004.
AbstractFree PDF


 

Volume 75  /  Ročník 75

Preslia 75 (4) 2003

Bureš P., Tichý L., Wang Y.-F. & Bartoš J.
Occurrence of Polypodium ×mantoniae and new localities for P. interjectum in the Czech Republic confirmed using flow cytometry
Polypodium ×mantoniae a nové lokality P. interjectum v České republice, potvrzené pomocí průtokové cytometrie
Preslia 75: 293–310, 2003.
AbstractFree PDF

Vašut R. J.
Taraxacum sect. Erythrosperma in Moravia (Czech Republic): Taxonomic notes and the distribution of previously described species
Pampelišky ze sekce Erythrosperma na Moravě: taxonomické poznámky a rozšíření rozlišených druhů
Preslia 75: 311–338, 2003.
AbstractFree PDF

Stančík D.
New endemic taxa of Festuca from the Colombian Sierra Nevada de Santa Marta
Nové endemity rodu Festuca z pohoří Sierra Nevada de Santa Marta v Kolumbii
Preslia 75: 339–347, 2003.
AbstractFree PDF

Dvořáková M.
Minuartia pauciflora, das karpatische Endemit aus der M. verna-Gruppe
Minuartia pauciflora, karpatský endemit ze skupiny M. verna
Preslia 75: 349–356, 2003.
AbstractFree PDF

Hendrych R.
Eduard L. Pospíchal (1838–1905) v opožděné připomínce
Eduard L. Pospíchal (1838–1905) in der verspäteten Erinnerung
Preslia 75: 357–361, 2003.
AbstractFree PDF


 

Preslia 75 (3) 2003

Kučera J. & Váňa J.
Check- and Red List of bryophytes of the Czech Republic (2003)
Seznam a Červený seznam mechorostů České republiky (2003)
Preslia 75: 193–222, 2003.
AbstractFree PDF

Komárek J.
Two Camptylonemopsis species (cyanoprokaryotes) from “Mata Atlantica” in coastal Brazil
Dva druhy rodu Camptylonemopsis (Cyanoprokaryota) z pobřežních tropických lesů „Mata Atlantica“ v Brazílii
Preslia 75: 223–232, 2003.
AbstractFree PDF

Řepka R.
The Carex muricata aggregate in the Czech Republic: multivariate analysis of quantitative morphological characters
Carex muricata agg. v České republice: mnohorozměrná analýza kvantitativních morfologických znaků
Preslia 75: 233–248, 2003.
AbstractFree PDF

Šída O.
Conyza triloba, new to Europe, and Conyza bonariensis, new to the Czech Republic
Conyza triloba, nový druh pro Evropu, a Conyza bonariensis, nový druh pro Českou republiku
Preslia 75: 249–254, 2003.
AbstractFree PDF

Kučera J., Hradílek Z., Buryová B. & Hájek P.
Hypnum sauteri and Lescuraea patens, two additions to the moss flora of the Czech Republic
Dvě novinky v bryoflóře České republiky – Hypnum sauteri a Lescuraea patens
Preslia 75: 255–262, 2003.
AbstractFree PDF

Mihulka S., Pyšek P. & Pyšek A.
Oenothera coronifera, a new alien species for the Czech flora, and Oenothera stricta, recorded again after nearly two centuries
Oenothera coronifera, nový zavlečený druh české flóry, a první nález Oenothera stricta po dvou stoletích
Preslia 75: 263–270, 2003.
AbstractFree PDF

Hájková P. & Hájek M.
Species richness and above-ground biomass of poor and calcareous spring fens in the flysch West Carpathians, and their relationships to water and soil chemistry
Druhová bohatost a nadzemní biomasa prameništních slatinišť flyšových Západních Karpat a jejich vztah k chemismu vody a půdy
Preslia 75: 271–287, 2003.
AbstractFree PDF


 

Preslia 75 (2) 2003

Krahulcová A.
Chromosome numbers in selected monocotyledons (Czech Republic, Hungary, and Slovakia)
Počty chromozomů vybraných jednoděložných rostlin (Česká republika, Maďarsko a Slovensko)
Preslia 75: 97–113, 2003.
AbstractFree PDF

Danihelka J.
Achillea asplenifolia in Mähren, mit taxonomischen Bemerkungen
Achillea asplenifolia na Moravě, s taxonomickými poznámkami
Preslia 75: 115–135, 2003.
AbstractFree PDF

Øllgaard H.
New species of Taraxacum, sect. Ruderalia, found in Central and Northern Europe
Nové druhy rodu Taraxacum, sect. Ruderalia, ze střední a severní Evropy
Preslia 75: 137–164, 2003.
AbstractFree PDF

Kaplan Z.
Úzkolisté druhy rodu Potamogeton v květeně České republiky V. P. pectinatus
Linear-leaved species of Potamogeton in the Czech Republic V. P. pectinatus
Preslia 75: 165–181, 2003.
AbstractFree PDF

Kubát K. & Jehlík V.
Persicaria pensylvanica in der Tschechischen Republik
Persicaria pensylvanica v České republice
Preslia 75: 183–188, 2003.
AbstractFree PDF


 

Preslia 75 (1) 2003

Chytrý M. & Rafajová M.
Czech National Phytosociological Database: basic statistics of the available vegetation-plot data
Česká národní fytocenologická databáze: základní statistika dostupných snímkových dat
Preslia 75: 1–15, 2003.
AbstractFree PDF

Petřík P.
Cyperus eragrostis – a new alien species for the Czech flora and the history of its invasion of Europe
Cyperus eragrostis – nový adventivní druh české květeny a historie jeho invaze v Evropě
Preslia 75: 17–28, 2003.
AbstractFree PDF

Havlíček P., Fröhner S. E. & Procházka F.
Kritische Bemerkungen zu den Alchemilla-Arten im Böhmerwald
Kritické poznámky k druhům rodu Alchemilla na Šumavě
Preslia 75: 29–37, 2003.
AbstractFree PDF

Hendrych R.
Poznatky o druhu Ligularia sibirica v Čechách
Erkenntnisse über der Art Ligularia sibirica in Böhmen
Preslia 75: 39–69, 2003.
AbstractFree PDF

Lososová Z.
Estimating past distribution of vanishing weed vegetation in South Moravia
Odhad původního rozšíření mizející plevelové vegetace na jižní Moravě
Preslia 75: 71–79, 2003.
AbstractFree PDF

Dvořáková M.
Zur Taxonomie und Chorologie der Art Minuartia kabylica
K taxonomii a chorologii Minuartia kabylica
Preslia 75: 81–84, 2003.
AbstractFree PDF

Stružková D., Schweingruber F. H. & Steiner Y.
Pith characteristics for distinguishing Vaccinium myrtillus from Vaccinium vitis-idaea
Morfologické odlišnosti dřeně u druhů Vaccinium myrtillus a Vaccinium vitis-idaea
Preslia 75: 85–91, 2003.
AbstractFree PDF


 

Volume 74  /  Ročník 74

Preslia 74 (4) 2002

BOTANICKÉ STUDIE VĚNOVANÉ PAMÁTCE SLAVOMILA HEJNÉHO
BOTANICAL STUDIES DEDICATED TO THE MEMORY OF SLAVOMIL HEJNÝ

Krahulec F.
Životní osudy a botanická činnost Slavomila Hejného
Life and botanical work of Slavomil Hejný
Preslia 74: 299–306, 2002.

Rejmánek M. & Rejmánková E.
Biogeography of artificial islands: effects of age, area, elevation, and isolation on plants species richness
Biogeografie umělých ostrovů: vliv stáří, plochy, převýšení a izolace na druhové bohatství rostlin
Preslia 74: 307–314, 2002.
AbstractFree PDF

Raspopov I. M., Adamec L. & Husák Š.
Influence of aquatic macrophytes on the littoral zone habitats of the Lake Ladoga, NW Russia
Vliv vodních makrofyt na stanovištní faktory v pobřežní zóně Ladožského jezera
Preslia 74: 315–321, 2002.
AbstractFree PDF

Oťaheľová H. & Valachovič M.
Effects of the Gabčíkovo hydroelectric-station on the aquatic vegetation of the Danube river (Slovakia)
Vplyv vodného diela Gabčíkovo na akvatickú vegetáciu Dunaja
Preslia 74: 323–331, 2002.
AbstractFree PDF

Moravcová L., Zákravský P. & Hroudová Z.
Germination response to temperature and flooding of four Central European species of Bolboschoenus
Vliv teploty a zaplavování na klíčení čtyř středoevropských zástupců rodu Bolboschoenus
Preslia 74: 333–343, 2002.
AbstractFree PDF

Kaplan Z.
Úzkolisté druhy rodu Potamogeton v květeně České republiky. IV. P. pusillus s. l. a P. trichoides
Linear-leaved species of Potamogeton in the Czech Republic: IV. P. pusillus s. l. and P. trichoides
Preslia 74: 345–371, 2002.
AbstractFree PDF

Sukopp H.
On the early history of urban ecology in Europe
Počátky výzkumu ekologie evropských měst
Preslia 74: 373–393, 2002.
AbstractFree PDF

Bornkamm R.
On the phytosociological affiliations of an invasive species Senecio inaequidens in Berlin
Fytocenologická příslušnost invazního druhu Senecio inaequidens v Berlíně
Preslia 74: 395–407, 2002.
AbstractFree PDF

Kim Y.-M., Zerbe S. & Kowarik I.
Human impact on flora and habitats in Korean rural settlements
Vliv lidské činnosti na stanoviště korejských vesnic a jejich flóru
Preslia 74: 409–419, 2002.
AbstractFree PDF

Sýkora K. V., Kalwij J. M. & Keizer P.-J.
Phytosociological and floristic evaluation of a 15-year ecological management of roadside verges in the Netherlands
Fytocenologické a floristické změny ve vegetaci silničních okrajů v Nizozemsku v průběhu 15 let
Preslia 74: 421–436, 2002.
AbstractFree PDF

Soják J.
A new name for Potentilla koreana Ikeda et Im
Nové jméno pro Potentilla koreana Ikeda et Im
Preslia 74: 437, 2002.
Free PDF


 

Preslia 74 (3) 2002

Komárek J. & Komárková-Legnerová J.
Contribution to the knowledge of planktic cyanoprokaryotes from central Mexico
Příspěvek k poznání planktonních sinic ze středního Mexika
Preslia 74: 207–233, 2002.
AbstractFree PDF

Pokorný P.
Palaeogeography of forest trees in the Czech Republic around 2 000 BP: Methodical approach and selected results
Paleogeografie hlavních dřevin na území České republiky před 2 000 lety: Metodický přístup a vybrané výsledky
Preslia 74: 235–246, 2002.
AbstractFree PDF

Snogerup S., Zika P. F. & Kirschner J.
Taxonomic and nomenclatural notes on Juncus
Taxonomické a nomenklatorické poznámky k rodu Juncus
Preslia 74: 247–266, 2002.
AbstractFree PDF

Kaplan Z.
Úzkolisté druhy rodu Potamogeton v květeně České republiky. III. P. obtusifolius a P. friesii
Linear-leaved species of Potamogeton in the Czech Republic: III. P. obtusifolius and P. friesii
Preslia 74: 267–280, 2002.
AbstractFree PDF

Dančák M.
Glyceria striata – a new alien grass species in the flora of the Czech Republic
Glyceria striata – nový zavlečený druh trávy v květeně České republiky
Preslia 74: 281–289, 2002.
AbstractFree PDF


 

Preslia 74 (2) 2002

Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B.
Catalogue of alien plants of the Czech Republic
Katalog zavlečených druhů flóry České republiky
Preslia 74: 97–186, 2002.
AbstractFree PDF

Kaplan Z., Plačková I. & Štěpánek J.
Potamogeton ×fluitans (P. natans × P. lucens) in the Czech Republic. II. Isozyme analysis
Potamogeton ×fluitans (P. natans × P. lucens) v České republice. II. Analýza isozymů
Preslia 74: 187–195, 2002.
AbstractFree PDF

Váňa J. & Kučera J.
Cephalozia macrostachya confirmed in the Czech Republic
Cephalozia macrostachya potvrzena v České republice
Preslia 74: 197–200, 2002.
AbstractFree PDF


 

Preslia 74 (1) 2002

Duchoslav M.
Flora and vegetation of stony walls in East Bohemia (Czech Republic)
Flóra a vegetace zdí ve východních Čechách
Preslia 74: 1–25, 2002.
AbstractFree PDF

Rotreklová O., Krahulcová A., Vaňková D., Peckert T. & Mráz P.
Chromosome numbers and breeding systems in some species of Hieracium subgen. Pilosella from Central Europe
Počty chromozomů a způsoby reprodukce vybraných druhů jestřábníků (Hieracium subgen. Pilosella) ze střední Evropy
Preslia 74: 27–44, 2002.
AbstractFree PDF

Nováková S.
Algal flora of subalpine peat bog pools in the Krkonoše Mts
Řasy tůní krkonošských subalpínských rašelinišť
Preslia 74: 45–56, 2002.
AbstractFree PDF

Vassiliades D. & Persson K.
A new winter-flowering species of Colchicum from Greece
Nový, v zimě kvetoucí druh rodu Colchicum z Řecka
Preslia 74: 57–65, 2002.
AbstractFree PDF

Sádlo J. & Bufková I.
Vegetace Vltavského luhu na Šumavě a problém reliktních praluk
Vegetation of the Vltava river alluvial plain in the Šumava Mts (Czech Republic) and the problem of relict primary meadows
Preslia 74: 67–83, 2002.
AbstractFree PDF


 

Volume 73  /  Ročník 73

Preslia 73 (4) 2001

Kočí M.
Subalpine tall-forb vegetation (Mulgedio-Aconitetea) in the Czech Republic: syntaxonomical revision
Subalpínská vysokobylinná vegetace třídy Mulgedio-Aconitetea v České republice: syntaxonomická revize
Preslia 73: 289–331, 2001.
Abstract

Kaplan Z.
Potamogeton ×fluitans (P. natans × P. lucens) in the Czech Republic I. Morphology and anatomy
Potamogeton ×fluitans (P. natans × P. lucens) v České republice. I. Morfologie a anatomie
Preslia 73: 333–340, 2001.
Abstract

Mráz P.
Hieracium rohacsense, endemit Západných Karpát - poznámky k taxonómii, chorológii a ekológii
Hieracium rohacsense, endemic of the West Carpathians - notes on the taxonomy, chorology and ecology
Preslia 73: 341–358, 2001.
Abstract

Anagnostidis K.
Nomenclatural changes in cyanoprokaryotic order Oscillatoriales
Nomenklatorické změny v cyanoprokaryotním řádu Oscillatoriales
Preslia 73: 359–375, 2001.
Abstract


 

Preslia 73 (3) 2001

Krahulcová A., Krahulec F. & Chrtek J. jun.
Chromosome numbers and reproductive systems in selected representatives of Hieracium subgen. Pilosella in the Krkonoše Mts (the Sudeten Mts) - 2.
Počty chromozómů a reprodukční systémy vybraných zástupců jestřábníků (Hieracium subgen. Pilosella) Krkonoš - 2.
Preslia 73: 193–211, 2001.
Abstract

Danihelka J.
Achillea pannonica in the Czech Republic, with taxonomic remarks
Achillea pannonica v České republice, s taxonomickými poznámkami
Preslia 73: 213–244, 2001.
Abstract

Trávníček B.
Rozrazily rodu Pseudolysimachion v České republice. II. Rozšíření druhů sekce Pseudolysimachion a kříženců
Taxa of the genus Pseudolysimachion (Scrophulariaceae) in the Czech Republic. II. Geographical distribution of species of sect. Pseudolysimachion and hybrids
Preslia 73: 245–272, 2001.
Abstract

Chrtek J. & Skočdopolová B.
Oenothera flava subsp. taraxacoides - a new alien plant in the Czech Republic
Oenothera flava subsp. taraxacoides, nový zavlečený druh v České republice
Preslia 73: 273–276, 2001.
Abstract

Štěpánek J. & Kirschner J.
A new hexaploid species of Taraxacum sect. Palustria from Savoie, the W Alps
Nový hexaploidní druh pampelišky ze sekce Palustria ze savojských Západních Alp
Preslia 73: 277–279, 2001.
Abstract


 

Preslia 73 (2) 2001

Danihelka J.
Achillea setacea in the Czech Republic, with taxonomic remarks
Achillea setacea v České republice, s taxonomickými poznámkami
Preslia 73: 97–120, 2001.
Abstract

Kalina T., Walne P. L. & Houk V.
Floristic notes on plankton algae of Norris Lake (Tennessee, USA)
Floristické nálezy planktonních řas údolní přehrady Norris Lake (Tennessee, USA)
Preslia 73: 121–126, 2001.
Abstract

Kaplan Z.
Úzkolisté druhy rodu Potamogeton v květeně České republiky. II. P. compressus a P. acutifolius
Linear-leaved species of Potamogeton in the Czech Republic: II. P. compressus and P. acutifolius
Preslia 73: 127–139, 2001.
Abstract

Hendrych R.
Osmunda regalis v Čechách, omyly a skutečnost
Osmunda regalis in Böhmen, Irrtümer und Wirklichkeit
Preslia 73: 141–152, 2001.
Abstract

Mandák B. & Prach K.
Cycloloma atriplicifolia, a new alien species in Hungary
Cycloloma atriplicifolia, nový adventivní druh pro Maďarsko
Preslia 73: 153–160, 2001.
Abstract

Moravcová L., Jarolímová V. & Zákravský P.
Morphological differences and chromosome numbers in Puccinellia distans and P. limosa populations from Central Europe
Morfologické rozdíly a počty chromosomů u středoevropských populací Puccinellia distans a P. limosa
Preslia 73: 161–172, 2001.
Abstract

Duchoslav M.
Allium oleraceum and A. vineale in the Czech Republic: distribution and habitat differentiation
Rozšíření a stanovištní diferenciace Allium oleraceum a A. vineale v České republice
Preslia 73: 173–184, 2001.
Abstract

Sutorý K.
Onopordum ×beckianum John, the correct name for the hybrid of Onopordum acanthium and O. illyricum
Onopordum ×beckianum John, správné jméno pro křížence Onopordum acanthium a O. illyricum
Preslia 73: 185–187, 2001.
Abstract


 

Preslia 73 (1) 2001

Danihelka J. & Rotreklová O.
Achillea pratensis – a recently recognized species of the Czech flora
Achillea pratensis – nově rozpoznaný druh české květeny
Preslia 73: 1–27, 2001.
Abstract

Hendrych R.
Květena – Krkonoš zvláště – před čtyřmi staletími
Flora – des Krkonoše-Gebirges besonders – vor vieren Jahrhunderten
Preslia 73: 29–57, 2001.
Abstract

Kaplan Z.
Taxonomic and nomenclatural notes on Luzula subg. Pterodes
Taxonomické a nomenklatorické poznámky k zástupcům skupiny Luzula subg. Pterodes
Preslia 73: 59–71, 2001.
Abstract

Kučera J., Voříšková L. & Blom H. H.
Grimmia teretinervis (Grimmiaceae, Musci) in the Czech Republic
Grimmia teretinervis (Grimmiaceae, Musci) v České republice
Preslia 73: 73–77, 2001.
Abstract


 

Volume 72  /  Ročník 72

Preslia 72 (2–4) 2000

BOTANICKÉ STUDIE VĚNOVANÉ PAMÁTCE JOSEFA HOLUBA
BOTANICAL STUDIES DEDICATED TO THE MEMORY OF JOSEF HOLUB

Pyšek P. & Hrouda L.
Svět podle Holuba (1930–1999)
The world according to Holub (1930–1999)
Preslia 72(2–4): 99–166, 2000.

Holub J.
Černá listina vymizelých taxonů květeny České republiky a Slovenské republiky?
The Black List of taxa disappeared from the floras of the Czech and Slovak Republics
Preslia 72(2–4): 167–186, 2000.
Abstract

Holub J. & Procházka F.
Red List of vascular plants of the Czech Republic – 2000
Červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000)
Preslia 72(2–4): 187–230, 2000.
Abstract

Weber H. E.
Zur Erforschung der Gattung Rubus in der Tschechischen Republik
K výzkumu druhů rodu Rubus v České republice
Preslia 72(2–4): 231–239, 2000.
Abstract

Strid A.
New taxa described in Grisebach’s “Spicilegium Florae Rumelicae et Bithynicae” (1843–46)
Nové druhy popsané v Grisebachově „Spicilegium Florae Rumelicae et Bithynicae“ (1843–46)
Preslia 72(2–4): 241–321, 2000.
Abstract

Khalaf M. K. & Stace C. E.
Breeding systems and relationships of the Cerastium tomentosum group
Rozmnožovací systémy a příbuzenské vztahy ve skupině Cerastium tomentosum
Preslia 72(2–4): 323–344, 2000.
Abstract

Štech M.
Seasonal variation in Melampyrum nemorosum
Sezónní variabilita druhu Melampyrum nemorosum
Preslia 72(2–4): 345–368, 2000.
Abstract

Speta F.
Ornithogalum sphaerolobum und seine Doppelgänger
Ornithogalum sphaerolobum a příbuzné druhy
Preslia 72(2–4): 369–398, 2000.
Abstract

Danihelka J., Chytrý M., Grulich V. & Tichý L.
Stipa eriocaulis – přehlížený druh české flóry
Stipa eriocaulis – eine übersehene Art der tschechischen Flora
Preslia 72(2–4): 399–410, 2000.
Abstract

Trávníček B.
Rozrazily rodu Pseudolysimachion v České republice. I. Určovací klíč druhů. Rozšíření druhů sekce Longifolia
Taxa of the genus Pseudolysimachion (Scrophulariaceae) in the Czech Republic. I. Identification key to the species. Geographical distribution of species of sect. Longifolia
Preslia 72(2–4): 411–439, 2000.
Abstract

Landolt E.
Some results of a floristic inventory within the city of Zürich (1984–1998)
Vybrané výsledky floristického průzkumu Curychu (1984–1998)
Preslia 72(2–4): 441–455, 2000.
Abstract

Kaplan Z.
Úzkolisté druhy rodu Potamogeton v květeně České republiky. I. Úvod a klíč k určování
Linear-leaved species of Potamogeton in the Czech Republic: I. Introduction and key to determination
Preslia 72(2–4): 457–467, 2000.
Abstract

Stevanović V. & Tan Kit:
On the distribution of Viola kosaninii in the Balkan Peninsula
Rozšíření druhu Viola kosaninii na Balkánském poloostrově
Preslia 72(2–4): 469–474, 2000.
Abstract

Valachovič M. & Kochjarová J.
Cochlearia pyrenaica – nový druh v Západných Karpatoch
Cochlearia pyrenaica – a new species in the Western Carpathians
Preslia 72(2–4): 475–493, 2000.
Abstract

Sádlo J.
Původ travinné vegetace slatin v Čechách: sukcese kontra cenogeneze
The origin of grassland vegetation of fen peats in the Czech Republic: succession versus coenogenesis
Preslia 72(2–4): 495–506, 2000.
Abstract

Mandák B. & Procházka F.
Historické a současné rozšíření Goodyera repens v České republice
Historical and present distribution of Goodyera repens in the Czech Republic
Preslia 72(2–4): 507–518, 2000.
Abstract

Lippert W. & Tietz S.
Beiträge zur Kenntnis des Formenkreises Leontodon hispidus L. – Leontodon hispidus L. subsp. dubius (Hoppe) Pawlowska, eine verkannte Sippe
Příspěvek k poznání okruhu Leontodon hispidus L. – Leontodon hispidus L. subsp. dubius (Hoppe) Pawlowska
Preslia 72(2–4): 519–528, 2000.
Abstract

Hendrych R.
K nálezu Himantoglossum hircinum v Čechách
Zum Funde von Himantoglossum hircinum in Böhmen
Preslia 72(2–4): 529–535, 2000.
Abstract


 

Preslia 72 (1) 2000

Chytrý M.
Formalizované přístupy k fytocenologické klasifikaci vegetace
Formalized approaches to phytosociological vegetation classification
Preslia 72: 1–29, 2000.
Abstract

Dubyna D.V. & Neuhäuslová Z.
Salt meadows (Festuco-Puccinellietea) of the Biryuchij Island Spit in the Azov Sea, Ukraine
Slané louky třídy Festuco-Puccinellietea mořské kosy Ostrov Birjučij v Azovském moři, Ukrajina
Preslia 72: 31–48, 2000.
Abstract

Balátová-Tuláčková E.
Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren)
Společenstva řádu Molinietalia v Moravskoslezských Beskydech
Preslia 72: 49–72, 2000.
Abstract

Fiala K.
Proportion of living biomass in the total dry mass of belowground organs of various plant communities
Zastoupení živých podzemních orgánů ve veškeré podzemní biomase různých rostlinných společenstev
Preslia 72: 73–85, 2000.
Abstract

Kirschner J. & Zázvorka J.
New names of taxa included in the 6th volume of “Flora of the Czech Republic”
Nová jména taxonů zahrnutých v 6. svazku Květeny České republiky
Preslia 72: 87–89, 2000.
Abstract


 

Volume 71  /  Ročník 71

Preslia 71 (4) 1999

Palice Z.
New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic
Nové a pozoruhodné lišejníky v České republice
Preslia 71: 289–336, 1999.
Abstract

Mártonfi P., Michálek J., Hadinec J., Mártonfiová L. & Repčák M.
Hypericum dubium Leers – a new species of the Czech flora
Hypericum dubium Leers – nový druh českej flóry
Preslia 71: 337–348, 1999.
Abstract

Chrtková A. & Jarolímová V.
Cytotaxonomical study of Caltha palustris
Cytotaxonomická studie druhu Caltha palustris
Preslia 71: 349–360, 1999.
Abstract

Kit Tan & Strid A.
Phytogeographical notes on the Parnonas range in Peloponnisos, Southern Greece
Fytogeografické poznámky k pohoří Parnonas v jižním Řecku
Preslia 71: 361–367, 1999.
Abstract


 

Preslia 71 (3) 1999

Procházka F. & Harčarik J.
New localities of Diphasiastrum species in the Krkonoše Mts and elsewhere in the Czech Republic where three or more species of this genus are recorded
Nové lokality plavuníků v Krkonoších a další místa s výskytem tří a více druhů rodu Diphasiastrum v České republice
Preslia 71: 193–215, 1999.
Abstract

Krahulcová A. & Krahulec F.
Chromosome numbers and reproductive systems in selected representatives of Hieracium subgen. Pilosella in the Krkonoše Mts (the Sudeten Mts)
Počty chromozómů a reproduktivní systémy vybraných zástupců jestřábníků (Hieracium subgen. Pilosella) Krkonoš
Preslia 71: 217–234, 1999.
Abstract

Procházka F. & Čurn V.
A new orchid hybrid Dactylorhiza ×silvae-gabretae (D. fuchsii × D. traunsteineri) from the Czech Republic
Nový kříženec Dactylorhiza ×silvae-gabretae (D. fuchsii × D. traunsteineri) z České republiky
Preslia 71: 235–240, 1999.
Abstract

Krahulec F.
Two new hybrids of Epilobium ciliatum (Onagraceae)
Dvě nové hybridní kombinace Epilobium ciliatum (Onagraceae)
Preslia 71: 241–248, 1999.
Abstract

Kovář P.
Distribution of heavy metals in stands of macrophytes along a cross-section gradient in the Elbe River lowland (near Poděbrady, Czech Republic)
Distribuce těžkých kovů v porostech makrofyt rostoucích podél terénního gradientu napříč nivou Labe u Poděbrad
Preslia 71: 249–256, 1999.
Abstract

Soukupová L. & Rauch O.
Floor vegetation and soil of acidified Norway spruce forests in the Giant Mountains (Central Europe)
Bylinná vegetace a půdní prostředí acidifikovaných horských smrčin Krkonoš
Preslia 71: 257–275, 1999.
Abstract


 

Preslia 71 (1–2) 1999

Chytrý M., Grulich V., Tichý L. & Kouřil M.
Phytogeographical boundary between the Pannonicum and Hercynicum: a multivariate landscape analysis in the Podyjí/Thayatal National Park, Czech Republic/Austria
Fytogeografická hranice mezi Panonikem a Hercynikem: mnohorozměrná analýza krajiny v Národním parku Podyjí/Thayatal
Preslia 71(1–2): 1–19, 1999.
Abstract

Buryová B. & Kučera J.
Two interesting bryofloristic records from the Krkonoše Mts - Racomitrium macounii subsp. alpinum and Grimmia reflexidens
Dva zajímavé bryofloristické nálezy z Krkonoš: Racomitrium macounii subsp. alpinum a Grimmia reflexidens
Preslia 71(1–2): 21–26, 1999.
Abstract

Hroudová Z., Zákravský P. & Jarolímová V.
Bolboschoenus glaucus – nový druh pro Českou republiku
Bolboschoenus glaucus – a new species in the Czech Republic
Preslia 71(1–2): 27–32, 1999.
Abstract

Dvořáková M.
Euphrasia corcontica, eine endemische Art aus dem Gebirge Krkonoše (Riesengebirge, Westsudeten)
Euphrasia corcontica, endemit Krkonoš
Preslia 71(1–2): 33–35, 1999.
Abstract

Sádlo J. & Štěpánková J.
Sedum caucasicum – a new species for Turkey
Sedum caucasicum – nový druh pro Turecko
Preslia 71(1–2): 37–40, 1999.
Abstract

Lundevall C.-F. & Oellgaard H.
The genus Taraxacum in the Nordic and Baltic countries: Types of all specific, subspecific and varietal taxa, including type locations and sectional belonging
Rod Taraxacum v severských a baltských zemích: přehled typů všech taxonů na úrovni druhu, poddruhu a variety včetně místa uložení a příslušnosti k sekcím
Preslia 71(1–2): 43–171, 1999.
Abstract


 

Volume 70  /  Ročník 70

Preslia 70 (4) 1998

Hrouda L.
Chorologický přehled zástupců rodu Saxifraga v České republice a na Slovensku
Phytogeographical analysis of Saxifraga species ocurring in the Czech Republic and Slovakia
Preslia 70: 289–301, 1998.
Abstract

Lederer F.
Algal flora of peat bog Červené blato (Třeboň Basin, Czech Republic)
Řasová flóra rašeliništ, Červené blato u Třeboně
Preslia 70: 303–311, 1998.
Abstract

Hendrych R.
Historie druhu Archangelica officinalis v Čechách
Geschichte der Art Archangelica officinalis in Böhmen
Preslia 70: 313–334, 1998.
Abstract

Dvořáková M.
Zwei neue zur Sektion Polymechana gehörende Minuartia-Arten (Caryophyllaceae)
Dva nové druhy rodu Minuartia ze sekce Polymechana (Caryophyllaceae)
Preslia 70: 335–338, 1998.
Abstract

Kubínová D. & Krahulec F.
Phenology of Rumex longifolius: a key factor for the success of an invasive species?
Fenologie Rumex longifolius: klíčový faktor úspěchu invazního druhu?
Preslia 70: 339–348, 1998.
Abstract

Tichý L.
Teplotní poměry a vegetace na lokalitě Sloní hřbet v Národním parku Podyjí
Temperature and vegetation pattern at the Sloní hřbet Ridge, Podyjí National Park
Preslia 70: 349–363, 1998.
Abstract


 

Preslia 70 (3) 1998

Trávníček B.
Notes on the taxonomy of Pseudolysimachion sect. Pseudolysimachion (Scrophulariaceae) in Europe. I. P. incanum and P. spicatum
Poznámky k taxonomii sekce Pseudolysimachion rodu Pseudolysimachion (Scrophulariaceae) v Evropě. I. P. incanum a P. spicatum
Preslia 70: 193–223, 1998.
Abstract

Krahulcová A. & Holub J.
Chromosome number variation in the genus Rubus in the Czech Republic. IV.
Proměnlivost počtu chromozómů u rodu Rubus v České republice. IV.
Preslia 70: 225–245, 1998.
Abstract

Mereďa P. jun. & Potůček O.
Epipactis futakii, spec. nova (Orchidaceae) – eine neue kleistogam blühende Sitter-Art aus der Slowakei
Epipactis futakii, spec. nova (Orchidaceae) – nový druh kleistogamicky kvetoucího kruštíku ze Slovenska
Preslia 70: 247–258, 1998.
Abstract

Šída O. jun.
Taxonomic problems in Erigeron sect. Trimorpha (Compositae) in Eurasia
Taxonomická problematika sekce Trimorpha rodu Erigeron v Eurasii
Preslia 70: 259–269, 1998.
Abstract

Hendrych R.
Květena Čech J. D. Ch. Pfunda (1847)
Böhmens Flora von J. D. Ch. Pfund (1847)
Preslia 70: 271–282, 1998.
Abstract


 

Preslia 70 (2) 1998

Holub J.
Reclassifications and new names in vascular plants 1.
Reklasifikace a nová jména u cévnatých rostlin 1.
Preslia 70: 97–122, 1998.
Abstract

Hendrych R.
Thesium procumbens in den Kaukasus-Ländern
Thesium procumbens v zemích Kavkazu
Preslia 70: 123–134, 1998.
Abstract

Hroudová Z., Frantík T. & Zákravský P.
The differentiation of subspecies in Bolboschoenus maritimus based on the inflorescence structure
Rozlišení subspecií Bolboschoenus maritimus na základě stavby květenství
Preslia 70: 135–154, 1998.
Abstract

Sklenář P.
Decomposition of cellulose in the superpáramo environment of Ecuador
Rozklad celulózy v prostředí ekvádorských superpáramo
Preslia 70: 155–163, 1998.
Abstract

Husová M.
Syntaxonomické a nomenklatorické poznámky ke společenstvím jedlin České republiky
Notes on the syntaxonomy and nomenclature of the silver fir forrests of the Czech Republic
Preslia 70: 165–178, 1998.
Abstract

Holub J.
Trommsdorffia Bernh. 1800 is a validly published generic name
Trommsdorffia Bernh. 1800 je platně zveřejněné rodové jméno
Preslia 70: 179–182, 1998.
Abstract


 

Preslia 70 (1) 1998

Šrůtek M. & Teckelmann M.
Review of biology and ecology of Urtica dioica
Přehled biologie a ekologie Urtica dioica
Preslia 70: 1–19, 1998.
Abstract

Kaplan Z.
Relict serpentine populations of Knautia arvensis s. l. (Dipsacaceae) in the Czech Republic and an adjacent area of Germany
Reliktní hadcové populace z okruhu Knautia arvensis s. l. (Dipsacaceae) v České republice a přilehlé části Německa
Preslia 70: 21–31, 1998.
Abstract

Krahulcová A. & Holub J.
Chromosome number variation in the genus Rubus in the Czech Republic. III.
Proměnlivost počtu chromozómů u rodu Rubus v České republice. III.
Preslia 70: 33–50, 1998.
Abstract

Kaplan Z. & Řehořek V.
Galium parisiense – a new alien species for the Czech Republic
Galium parisiense – nový zavlečený druh pro květenu České republiky
Preslia 70: 51–56, 1998.
Abstract

Sádlo J.
Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic
Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, reliktní společenstvo skalních štěrbin v České republice
Preslia 70: 57–68, 1998.
Abstract

Jarolímová V.
Chromosome counts of Rorippa sylvestris in the Czech Republic
Chromozómové počty druhu Rorippa sylvestris v České republice
Preslia 70: 69–71, 1998.
Abstract


 

Volume 69  /  Ročník 69

Preslia 69 (4) 1997

Krahulcová A. & Holub J.
Chromosome number variation in the genus Rubus in the Czech Republic. II.
Proměnlivost počtu chromozómů u rodu Rubus v České republice. II.
Preslia 69: 289–310, 1997.
Abstract

Slavík B.
Verbreitung der Arten von Geranium subgen. Robertium und subgen. Erodioideae in Tschechien
Rozšíření druhů rodu Geranium subgen. Robertium a Erodioideae v České republice
Preslia 69: 311–326, 1997.
Abstract

Krahulcová A. & Tomšovic P.
Ploidy levels in some European representatives of the Suaeda maritima group
Stupně ploidie některých evropských zástupců skupiny Suaeda maritima
Preslia 69: 327–332, 1997.
Abstract

Kochjarová J., Marhold K. & Hrouda L.
Príspevok k flóre a vegetácii komplexu Jánskej doliny a Ohnišťa v Nízkych Tatrách
Contribution towards the knowledge of the flora and vegetation of the Jánska dolina Valley and Mt. Ohnište in the Nízke Tatry Mts. (Slovakia)
Preslia 69: 333–358, 1997.
Abstract

Krahulec F. & Jiřiště L.
Bromopsis pumpelliana subsp. flexuosa – nová rostlina květeny České republiky
Bromopsis pumpelliana subsp. flexuosa – a new plant of the flora of the Czech Republic
Preslia 69: 359–362, 1997.
Abstract


 

Preslia 69 (3) 1997

Kaplan Z.
Names of Potamogeton (Potamogetonaceae) proposed by Bohemian botanists in the period 1819–1902
Jména taxonů rodu Potamogeton (Potamogetonaceae) zveřejněná českými botaniky v letech 1819–1902
Preslia 69: 193–239, 1997.
Abstract

Hendrych R.
Thesium diffusum vom geographischen Gesichtspunkt
Thesium diffusum z geografického hlediska
Preslia 69: 241–251, 1997.
Abstract

Balátová-Tuláčková E.
Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren)
Lužní společenstva v jižní části Hornomoravského úvalu (střední Morava)
Preslia 69: 253–282, 1997.
Abstract


 

Preslia 69 (2) 1997

Mandák B.
Seed heteromorphism and plant life cycle: a review of literature
Úloha heteromorfismu semen v životě rostlin: přehled literatury
Preslia 69: 129–159, 1997.
Abstract

Řepka R., Lustyk P. & Trávníček B.
Carex scoparia – a new alien sedge in Europe
Carex scoparia – další zavlečený druh ostřice v Evropě
Preslia 69: 161–168, 1997.
Abstract

Procházka F.
Diphasiastrum oellgaardii – a new species in the flora of the Czech Republic
Diphasiastrum oellgaardii – nový druh ve flóře České republiky
Preslia 69: 169–173, 1997.
Abstract

Klimeš L.
Variation in autumnal growth of hermaphroditic clones of Glechoma hederacea originating from two geographical regions and two habitats
Variabilita podzimního růstu hermafroditických klonů Glechoma hederacea pocházejících ze dvou zeměpisných oblastí a dvou stanovišť
Preslia 69: 175–183, 1997.
Abstract

Kovář P., Hassan E. A. & Brabec E.
Is Vicia faba population affected by parasitism from Orobanche crenata more than by competition from non-parasitic weeds?
Má parazitismus Orobanche crenata větší vliv na sezónní vývoj Vicia faba než konkurence společenstva neparazitických plevelů?
Preslia 69: 185–190, 1997.
Abstract


 

Preslia 69 (1) 1997

COMPOSITAE: VYBRANÉ PROBLÉMY A STUDIE
COMPOSITAE: SELECTED PROBLEMS AND CASE STUDIES

Krahulcová A.
Karyologie složnokvětých
Karyology in Compositae
Preslia 69: 3–8, 1997.
Abstract

Pyšek P.
Compositae as invaders: better than the others?
Jsou složnokvěté úspěšné jako invazní druhy?
Preslia 69: 9–22, 1997.
Abstract

Zelený V.
Současné pojetí rodu v okruhu Chrysanthemum s. l.
Current generic concepts in the Chrysanthemum-complex
Preslia 69: 23–29, 1997.
Abstract

Tomšovic P.
Some palynological observations on the genus Echinops (Asteraceae) and their taxonomic implications
Některá palynologická zjištění v rodu Echinops a jejich taxonomické důsledky
Preslia 69: 31–33, 1997.
Abstract

Kirschner J. & Štěpánek J.
Notes on the series of Taraxaca Exsiccata, Fasc. V–VII (Studies in Taraxacum 16)
Poznámky o exsikátové sbírce Taraxaca Exsiccata, svazek V–VII (Studie rodu Taraxacum 16)
Preslia 69: 35–58, 1997.
Abstract

Řehořek V.
Pěstované a zplanělé vytrvalé druhy rodu Helianthus v Evropě
Cultivated and escaped perennial Helianthus species in Europe
Preslia 69: 59–70, 1997.
Abstract

Kochjarová J.
Náčrt taxonomickej problematiky rodu Tephroseris v Západných Karpatoch
Taxonomic problems in Tephroseris in the West Carpathians
Preslia 69: 71–93, 1997.
Abstract

Feráková V.
Artemisia austriaca – druh kritický z karyotaxonomického hľadiska
Artemisia austriaca – a critical species from the karyotaxonomical point of view
Preslia 69: 95–113, 1997.
Abstract

Turisová I.
Crepis sibirica na Slovensku
Crepis sibirica in Slovakia
Preslia 69: 115–119, 1997.
Abstract

Chrtek J. jun.
Hieracium decipientiforme (the H. nigrescens group) – an interesting species of the Ukrainian Carpathians
Hieracium decipientiforme (okruh H. nigrescens) – zajímavý druh ukrajinských Karpat
Preslia 69: 121–128, 1997.
Abstract


 

Back to the Title page of Preslia